786

دو دیدگاه متفاوت به موفقیت

من دو بابا داشتم، يكي دارا و ديگري نادار. يكي بسيار در س خوانده و زيرك بود، مدرك دكترا داش ت . باباي ديگر هرگز نتوانسته بود ك لاس هشتم را هم به پايان برساند. هردو مرد سختكوش و در كار و زندگي خود پيروز بودند. درآمد هر دو نفر ...

برای بستن ESC را فشار دهید