786

زندگینامه افراد موفق ایرانی

786 بابک بختیاری-----------------------(کارآفرین موفق ایرانی و مؤسس آیس پک) عليرضا رضايي عارف---------------------------------------(کارآفرین موفق ایرانی) آیدین نعمتی منصور--------------(بنیانگذار مؤسسه فناوری‌های آموزشی منجی) فرحناز ...

برای بستن ESC را فشار دهید