تصویر ثابت

کتاب جان میلتون فاگ:پول پول پول
دوشنبه 13 آذر 1402 - 7:23 بعد از ظهر

نام کاربری : پسورد : یا عضویت | رمز عبور را فراموش کردمارسال پاسخ
تعداد بازدید 915
نویسنده پیام
sorosh_rz آفلاین


ارسال‌ها : 9
عضویت: 29 /11 /1395


کتاب جان میلتون فاگ:پول پول پول

به نام خدا
جان میلتون فاگ

پول ، پول ، پول ، پول ، پول

حکایت یک انسان

چگونھ پول در می آورید ؟
چھ می شد اگر راھی وجود داشت...... ؟


زمانھ ، تغییر کرده است . دوره مشاغل ثابت و مادام العمر ، سپری شده است . ھر روز شاھد
اخراج بسیاری از کارگران و کارمندان ھستیم . سؤالی کھ امروز فکر جوانان ما را بھ خود مشغول
کرده ، این است کھ : (( آیا دیگر می توان بھ چتر حمایتی دولت ھا اعتماد کرد ، در حالی کھ آنھا
خود در ھزار توی ھزارۀ جدید گم شده اند ؟! )) طرح این سؤال ، کاملاً طبیعی است . ما دیگر
نمی توانیم بھ سیاق پدرانمان زندگی کنیم . آنھا بازماندگان صنعتی ھستند و ما فرزندان عصر
اطلاعات !
از خصوصیات بارز این عصر ، تغییرات سریع و غیره منتظره آن است . ھیچ کس قادر نیست
حتی آیندۀ نزدیک را پیش بینی کند . ھماھنگی با این ھمھ تغییرات ، در تمامی زمینھ ھای زندگی بھ
افرادی مبارزه طلب و ثابت قدم نیاز دارد . تربیت چنین افرادی را دیگر نمی توان بھ مدارس و
دانشگاه ھا سپرد . چون بارھا امتحان خود را پس داده اند ! امروز دیگر ، ناکارآمدی آموزش ھای
دانشگاھی در زندگی روزمره ، بر کسی پوشیده نیست . ھمھ می دانیم دورۀ بازی ھای ایمن
، سپری شده است ، و آینده از آن کسانی است کھ بھ بازی ھای پر خطر تن دھند . در این زمانھ ،
Page 1
Untitled
بھ آموزش ھایی نیاز داریم کھ ما و بھ ویژه فرزندانمان را برای زندگی در دنیای آینده ، بیمھ کند !
مدرسھ ای کھ درس ھایش ، نھ بھ سبک دوره صنعتی و در جھت پرورش روبات ھای بی فکر ،
بلکھ بھ روش عصر اطلاعات ، در جھت پرورش انسان ھایی مبتکر و کار آفرین باشد : مدرسھ
بازار یابی شبکھ ای !
بازاریابی شبکھ ای بھ شکل یک بیزینس پر درآمد ، وارد کشور ما شده و بھ ھمین دلیل ، توجھ
افراد بسیار زیادی را بھ خود جلب کرده است ؛ اما در آمد ، کمترین چیزی است کھ می توان از
این بیزینس جذاب ، انتظار داشت . چرا کھ ما نیز بھ این گفتة ھنری فورد ، عقیده داریم کھ :
بیزینسی کھ بھ جز پول ، چیز دیگری تولید نکند ، بیزینس بی روحی است ! بازاریابی شبکھ ای ،
یکی از مؤثرترین و اقتصادی ترین راه ھای دستیابی بھ مالکیت بیزینس ، در آمد مستمر و استقلال
مالی در عصر اینترنت است . بازاریابی شبکھ ای چیزی فراتر از یک بیزینس عادی است .
موجی است کھ سوارانش را برای زندگی در قرن بیست و یکم آماده می کند . یک مدرسھ
انسان سازی کھ در آن درس ھایی را فرا می گیریم کھ برای زندگی ، بھ ویژه در دنیای آینده ،
بدانھا نیاز داریم ، ھمان چیزھایی کھ در مدارس و دانشگاه ھا تدریس نمی شود ! معلمان این
مدرسھ ، کسانی ھستند کھ بھ خود بھ سیاق راھبران ، ھمواره در خط مقدم کارزار حضور دارند .
راھبران بازاریابی شبکھ ای ، مربیانی ھستند کھ کارمندان دیروز را ، با چشمانی پف آلوده و شکم
ھایی بر آمده ، بھ جنگجویان فردا ، با چشمانی تیزبین و اندامی چالاک ، تبدیل می کنند تا در
اقتصاد جھانی آینده ، ایران عزیز ما نیز حرفی برای گفتن داشتھ باشد .
کتابی کھ در دست دارید یکی از آثار بی نظیر جان میلتون فاگ است . او فردی کارکشتھ و مجرب
در ھمھ عرصھ ھای زندگی بالاخص بازاریابی شبکھ ای ، ونیز نویسنده کتاب پرفروش (( بھترین
بازاریاب شبکھ ای دنیا )) است . او در این کتاب کوچک ، قصد دارد خوانندگان را بھ ساده ترین
شکل ممکن با بازاریابی شبکھ ای ، آشنا کند . این کتاب ، بھ ویژه مناسب افرادی است کھ مایلند
خیلی سریع ، آشنایی کاملی با این بیزینس 50 سالھ پیدا کنند . شاید در ھیچ جای دیگری نتوانید در
این حجم کم ، اطلاعاتی را ، تا این اندازه کامل و مستدل و بھ زبانی ساده بیابید . تمام تلاش ھای
گروه آموزشی پیام آوران موج نو در این جھت است کھ با انتقال و ارائھ اطلاعات صحیح درباره
بازاریابی شبکھ ای ، این بیزینس استثنایی بتواند جایگاه حقیقی خود را در جامعھ متمدن ایرانی پیدا
کند . امیدواریم ترجمھ و نشر این کتاب ، سھمی باشد ، ھر چند اندک ، در فراھم کردن بستری
مناسب برای آشنایی بیشتر مردم با این نوع سبک زندگی : سبک زندگی بازاریابی شبکھ ای !
درباره نویسنده :
جان میلتون فاگ ، نویسنده ، سخنران و یک مربی است ، و بھ قول خودش ، فقط خدا می داند کھ
چگونھ بھ ھر کدام از این مھارت ھا رسیده است . او دارای مدرک کارشناسی عکاسی از کالج ھنر
فیلادلفیا است و تاکنون نجار ، کارگر ، فروشنده ، عکاس ، مدیر بازاریابی یک شرکت غذایی ،
مشاور بازاریابی ، نویسندۀ آگھی ، مربّی ، ویراستار و رئیس ھیأت مدیرۀ گروه ھای مختلفی
بوده است . او مؤسّس مجلات اَپلاین و نتورک مارکتینگ لایف استایلز بوده کھ البتھ دیگر چاپ
نمی شوند و ھمچنین بنیانگذار جامعھ بھترین نتورکر است . بھ علاوه ویراستار مجلّھ موفقیت بوده
Page 2
Untitled
و تاکنون بیش از 25 نوار و کتاب تھیھ کرده کھ بالغ بر سھ میلیون نسخھ از آنھا فروختھ شده است
. او ھم اکنون ویراستار ارشد مجلھ نتورکینگ تایمز است .
پول ، پول ، پول ، پول ، پول .....
در زندگی ، حتماً چیزھایی مھمتر از پول ھم وجود دارد . درست است ، وجود دارد ؛ اما حقیقت
دیگری ھم ھست : با پول ، کارھا بھتر پیش می رود . ھمیشھ ھمینطور بوده . ھنر پیشة بزرگ
آوازه خوان ، فرانسیس آلبرت سیناترا ، می گفت : (( من ، ھم ورشکست بوده ام و ھم پولدار ،
ولی باور کنید ، پولدار بودن بھتر است . )) حق با او بود . او درست می گفت .
سوزان ، حلقة الماسی را کھ از عمھ اش بھ او رسیده بود ، فروخت و من ھم ساعت مچی طلای
18 عیار پدربزرگم را فروختم تا بتوانیم ھزینھ ھای خورد و خوراک و اجاره را بپردازیم . دو تا
بچھ داشتیم . کریسمس بود و تمام پولمان تنھا 100 دلار بود ؛ اما امروز ، اوضاع فرق می کند .
ما پول داریم . حالا می توانم ، بدھم دندان ھایم را درست کنند . با بچھ ھایم می توانم بھ اسکی
بروم . اگر اتفاق ناگواری بیفتد ، می توانم از پس صورت حساب بیمارستان بربیایم . می توانم بھ
راشل ( کھ سیزده سالش است ) ، 500 دلار بدھم تا در بازار ، ھمھ اش را سر خرید لباس بھ باد
دھد . برای جانی ( کھ ھشت سال دارد و یک موسیقی دان مادرزاد است ) یک گیتار بخرم. می
توانم یک خودروی دودیفرانسیلی نو داشتھ باشم کھ سوزان و بچھ ھا را با خیال آسوده در برف و
یخ کوه بالا و پایین ببرد .
می توانم بھ ھاوایی بروم و یک تلویزیون نو و یک دستگاه ویدئو بخرم ، و راحت ، ھزینھ اش را
بپردازم و آنقدر بھ مردم ، ھدیھ بدھم تا از پا بیفتم . وای کھ من چقدر عاشق این کارم . اگر فردا
مُردم ، می دانم کھ زن و بچھ ھایم ، بقیة عمرشان از نظر مالی تأمین ھستند تصورش را بکنید !
من آزادم .
آزادم کھ پاسخ گو باشم .
آزادم تا خودم را از نظر معنوی ، رشد دھم .
آزادی تا وقتی بچھ ھایم از مدرسھ بھ خانھ بر می گردند ، در خانھ باشم .
آزادم تا کاری را کھ عاشقش ھستم ، انجام دھم .
آزادم تا بر زندگی میلیون ھا نفر ، تأثیر سازنده ای بگذارم .
آزادم تا بگذارم موھایم خیلی بلند شود .
آزادم تا آنجایی کھ ممکن است بھترین باشم ، چرا کھ بضاعتش را دارم . من پول دارم .
و می دانم کھ چگونھ شما ھم ، می توانید پولی را کھ نیاز دارید ، بھ دست آورید تا بھترین کسی
شوید کھ می توانید .
چھ می شد اگر راھی وجود داشت......
... کھ شما از طریق یک کار حرفھ ای مطمئن ، کسب در آمد می کردید . کاری کھ :
- پول شروع کردنش را داشتید .....
- امکان ھدایت و کنترل خلاقانة فعالیت ھا را بھ شما می داد ......
- فرصتی برایتان پیش می آورد کھ رئیس خودتان باشید ........
Page 3
Untitled
- بھ شما این امکان را می داد کھ خودتان تعیین کنید ، پاره وقت یا تمام وقت ، کی ، کجا ، بھ چھ
روشی و با چھ افرادی کار کنید .....
- در ضمن ، شما را آموزش می داد و تربیت می کرد .....
- مبتنی بر یک نظام قابل تکثیر بوده و پیشاپیش ، امتحانش را در مورد دھھا ھزار نفر از افراد
عادی ، پس داده بود .....
- در آن می توانستید بھ راستی ھر آنچھ را کھ واقعاً شایستگی اش را داشتید ، بھ دست آورید ...
- حتی با شانس کم اما جدیت و سخت کوشی زیاد ، دستیابی بھ موفقیت ھای چشمگیر بھ راستی
برایتان میسّر بود . اما راھی وجود دارد . و این کتاب می خواھد چیزی را نشان دھد کھ دقیق اً
برای شما ساختھ شده است .
حکایت یک انسان
سال ھا قبل ، یک روز ، جیم و ھمکارانش ، بث ، با ھم ناھار می خوردند . بث با ھیجان زیادی
صحبت می کرد . او بھ تازگی در یک بیزینس پاره وقت ، مشغول شده بود و می خواست بھ جیم
ھم این فرصت را بدھد کھ بھ او ملحق شود .
جیم ، بث را دوست داشت و احترام زیادی ھم برایش قائل بود ؛ اما در رابطھ با کار بث ،
تردیدھای خاص خودش را داشت . راستش را بخواھید ، او بیشتر چیزھایی را کھ بث بھ او گفتھ
بود باور نداشت .
جیم جواب داده بود کھ ( باور کردنش خیلی سختھ و تازه وقتش رو ھم ندارم ) . دو تا بھانة خوب
کھ بث نمی توانست از آنھا ایرادی بگیرد . بھ این ترتیب جیم ، خیلی مؤدبانھ پیشنھاد بث را رد کرد
.
جیم ، مردی باھوش و خلاق بود و در صورت لزوم ، ھرگاه واقعاً نیاز داشت ، می توانست درآمد
اضافی مختصری برای خودش دست و پا کند . او چیزھای زیادی دربارۀ بیزینس و سرمایھ گذاری
می دانست و گاھی ھم برای بھ دست آوردن پول بیشتر ، کمی مشاوره می داد . او حتی برای
دوستانش اظھار نامة مالیاتی تھیھ می کرد . ھرچند ، از انجام این کار متنفر بود ، چارۀ دیگری ھم
نداشت .
بھ نظر می رسید ھر زمان کھ پولی داشت و فشاری در کار نبود ، یک دفعھ اتفاقی غیر منتظره
پیش می آمد ، مثلاً یک تعمیر ماشین ، کھ 250 دلار بیش از انتظارش برایش ھزینھ داشت ... یا
یکی از بچھ ھایش کھ می خواست ورزش جدیدی را شروع کند و باید ھمة تجھیزاتش را می
خرید ... یا ھدیھ ای کھ می خواست برای ھمسرش بگیرد اما ھزینھ اش خیلی بیشتر از آن بود کھ
بتواند بپردازد . جیم ھمیشھ می گفت : زندگی ھمینھ دیگھ . او مردی فھمیده و منطقی بود . یک
روز عصر ، در حالی کھ پشت میزش نشستھ بود ، ناگھان چشمش بھ بروشوری افتاد کھ بث ، در
آن روز کھ با ھم ناھار خورده بودند بھ او داده بود . تصمیم گرفت بھ بث زنگ بزند و بپرسد کھ
مشغول چھ کاری است . بث واقعاً از شنیدن صدای او خوشحال شد و حتی ھیجان زده تر از زمانی
بود کھ آنھا ھمدیگر را برای ناھار ملاقات کرده بودند . او ھمھ چیز را درباره بیزینسش برای جیم
Page 4
Untitled
توضیح داد . این کھ چقدر این کار ، سرگرم کننده بود .... با چھ افراد خاصی مشغول بھ کار بوده
.... چھ احساس خوبی داشتھ از این کھ رئیس خودش بوده .... و نیز وقت آزادی کھ حالا داشت تا
در کنار دو فرزندش باشد .
جیم از آن آدم ھایی بود کھ ھمیشھ دو دست داشت یک راست برود سر اصل مطلب . بھ ھمین دلیل
، بی مقدمھ از بث پرسید کھ کارش از لحاظ مالی چطور پیش می رود ؟
وقتی بث پاسخ داد ، نزدیک بود گوشی از دست جیم بیفتد ! بث گفت حدود 10 الی 15 ساعت در
ھفتھ _ تقریباً 2 تا 3 ساعت در روز _ کار می کند و ماھانھ ،کمی بیش از 2000 دلار درآمد
دارد . در یک لحظھ ، ھمة شک و تردیدھای جیم برطرف شد . حالا دیگر جیم اشتیاق شدیدی
داشت کھ بیشتر بداند ! بث توضیح می داد و جیم گوش می کرد . برای روز بعد ، قرار گذاشتند تا
دوباره با ھم ناھار بخورند .
این دفعھ ، جیم علاقھ مند بود .
این دفعھ ، گفت کھ وقتش را دارد .
این دفعھ بھ بیزینس بث ملحق شد _ ھمانجا و از ھمان لحظھ .
این روزھا ، جیم از بیزینس خانگی پاره وقتش ، ماھانھ 3000 دلار درآمد دارد . بث ھم ، بھ
لطف موفقیت جیم ، توانست از شغل ثابت و ھمیشگی اش دست بکشد . می دانید ، از آنجایی کھ
بث، جیم را بھ سازمانش آورده بود ، حالا می توانست یک کار مزد اندک بھ سبب موفقیت جیم و
افرادش ، دریافت کند و کار ھفتگی اش ھم چیزی حدود 20 تا 25 ساعت شده، بھ ھمراه یک جلسھ
کھ ھر ماه در یک روز شنبھ برگزار می شود .
انجام Full-time ھرچند تنھا کار بث ، بیزنس خانگی اش بود و بھ اصطلاح ، این کار را
انجام می دھم .) ( یعنی خودم My-time می داد ؛ اما ترجیح می داد بگوید : ( من این کار را
تعیین می کنم کھ در چھ ساعاتی کار کنم ! )
اگر این حکایت ، نظر شما را جلب کرده است ..... اگر فکر می کنید اینجا چیزی وجود دارد کھ
می تواند برایتان جالب باشد ... لطفاً بھ خواندن این کتاب ادامھ دھید . از این کار ، لذت خواھید برد
.
و اگر علاقھ مند نیستید ...... این کتاب را در گوشھ کناری ، در کشوی میزی بگذارید تا شاید شبی
دیر وقت ، درست مثل جیم ، ھمانطور کھ نشستھ اید و از خود می پرسید چگونھ می
توانید زندگی ای را کھ ھمواره بھ دنبالش بوده اید ، برای خود بسازید ، تصادفاً دوباره با این کتاب
کوچک روبرو شوید .
ریشة ھمھ بدی ھا
آیا این گفتة انجیل را باور دارید کھ : ( پول ، ریشة ھمھ بدی ھاست ؟ ) بیشتر مردم اینطور فکر
می کنند . اما برای اصلاح این باور غلط ھم کھ شده ، آنچھ را انجیل واقعاً می گوید ، اینجا می
( 6 : آوریم : ( عشق بھ پول ، ریشة ھمھ بدی ھاست . ) ( تیموتاوس 10
می دانید ، مشکل ، خود پول نیست ، بلکھ دیوانة پول بودن است کھ گرفتاری ھا را بھ باور
می آورد . وآیا قبول دارید کھ ھیچ چیز ، بھ اندازه نداشتن پول کافی ، شما را نسبت بھ آن
Page 5
Untitled
دیوانھ تر نمی کند ؟ جرج بر نارد شاو ، در کتاب اصول انقلابیون این نکتھ را بھ طنز آورده است
: (( فقدان پول ، ریشة ھمھ بدی ھاست . )) فکر می کنید حق با اوست ؟
- در ایالات متحده آمریکا _ احتمالاً ثروتمندترین کشور جھان _ 95 درصد از ھمة افرادی کھ در
65 سالگی بازنشستھ می شوند ، مبلغی معادل 2500 دلار یا کمتر ، پس انداز دارند .
- در آمد یک فرد عادی در آمریکا ، سالانھ حدود 500,20 دلار است . در حالی کھ بھای یک
107 دلار است ( بیش از 5 برابر درآمد سالانھ !) ... یک ماشین معمولی نو , خانة معمولی، 400
13 دلار است . , 18 دلار .... و ھزینھ تحصیل در یک دانشگاه متوسط ، سالانھ 742 ,500 ،
- ارزش خالص اکثر خانواده ھای آمریکایی ، عملاً منفی است . بھ عبارت دیگر ، اکثر مردم ،
بدھی ھایشان بیش از درآمدشان است _ دقیقاً مثل دولت فدرال خودمان .
100 دلار یا بیشتر،بھ عنوان آستانة تأمین , - در حال حاضر،در ایالات متحده ، درآمد سالانھ 000
5 درصد از آمریکایی ھا اینچنین درآمدی دارند . / مالی،در نظر گرفتھ شده است . اما کمتر از 0
عنوان کتاب فوق العاده ای از استوارت وایلد نیز این را بیان می کند کھ : لمِ تسلط بر پول ، داشتن
آن است . اما پرسش ھمیشگی و آزار دھندۀ بیشتر مردم ، این است :چگونھ ؟!
چگونھ پول در می آورید ... ؟
در اینجا چندتا از پاسخ ھای مرسوم تر و عامھ پسندتر ، بھ این پرسش را می آوریم ( تنھا مسألھ ،
این است کھ این پاسخ ھا اشتباه ھستند ! ) :
- رفتن بھ دانشگاه و سپس یافتن یک شغل
- مالکیت یک بیزینس کوچک
- خرید امتیاز نمایندگی فروش ( فرانشیز )
- برنده شدن در بخت آزمایی
ازمیان ھمة انتخاب ھای بالا ، شاید برنده شدن در بخت آزمایی واقعاً بھترین شرط بندی شما باشد !
ھر ماه بیش از 22 میلیونر جدید در بخت آزمایی ھای ایالتی در سراسر آمریکا ، متولد می شوند
1 میلیون است . / . اما حقیقت این است کھ شانس برنده شدن در یک بخت آزمایی ، حدود یک بھ 7
در حالی کھ رفتن بھ دانشگاه و صاحب حرفھ شدن ، مالکیت بیزینس کوچک ، یا خرید امتیاز
نمایندگی ، ھر سھ ، نسبت بھ برنده شدن در بخت آزمایی ، شانس بیشتری برای موفقیت دارند ؛ امّا
ھزینھ شرکت کردن در ھر کدام از این بازی ھا ھم ، بھ مراتب بیشتر از یک دلاری است کھ
برای خرید یک بلیت بخت آزمایی می پردازید !
برای شخصی کھ بھ حرفھ ای در علوم ، مھندسی ، پزشکی یا حقوق ، دلبستھ است ، یا برای کسی
کھ بھ دنبال تحقیق و تدریس است ، دانشگاه ھنوز بھترین انتخاب است . امّا تحصیل در دانشگاه ھر
سال گران تر می شود ، و صد البتھ ، ھر چھ دانشگاه بھتر باشد ، ھزینھ ھای زندگی و شھریھ اش
ھم گران تر است . واقعیت دیگر ، این است کھ از ھر ده فارغ التحصیل دانشگاھی، نُھ نفر در
زمینھ ای کھ در دوران دانشگاه درباره آن آموزش دیده اند ، مشغول بھ کار نیستند .
علی رغم این کھ کارشناسان اقتصادی ، ادعا می کنند کھ امروزه ما در طول زندگی کاریمان ،
ھفت یا ھشت حرفھ مختلف را تجربھ می کنیم ؛ امّا تنھا ، تعداد اندکی از فارغ التحصیلان
Page 6
Untitled
دانشگاھی قادرند 000,50 دلاری را کھ خودشان ( یا والدینشان ) در طی چھار سال یا بیشتر
برای تحصیل دانشگاھی ، سرمایھ گذری کرده اند ، در آورند .
در حالی کھ خودتان را دارای امنیت مالی و ثبات شغلی می دانید ؛ امّا ھر روزه حوادثی رخ
می دھد کھ خلاف آن را اثبات می کند . جرج اخیراً می گفت : امروز ، بھ زور می توانم با در
آمدی کھ روزی ، رؤیایش را داشتم ، یک زندگی بخور و نمیر داشتھ باشم . جرج تا ھمین پارسال
کار می کرد . او در کارش بسیار ماھر بود _ یک مدیر بازاریابی کھ سالانھ بیش IBM ، برای
شرکت مشھور در زمینھ استخدام مادام العمر_ _IBM از 000,70 دلار در آمد داشت . کار برای
باعث شده بود جرج خیال کند کھ برای تمام عمر ، کاری دارد . امّا این روزھا ، جرج در یک
اخراج IBM شرکت تولیدی کوچک مشغول بھ کار است . او بھ ھمراه 000,60 کارمند دیگر از
شد و پس از ھشت ماه بھ دنبال کار گشتن ، سرانجام در ایالتی دیگر ، در یک کار فروشندگی با
درآمدی کمی کمتر از 000,48 دلار در سال ، مشغول بھ کار شد .
نگاھی بھ تیتر اول این مجلات معروف بیندازید :
اخیراً این پرسش روی جلد مجلّھ تایم نقش بستھ بود : چھ بلایی بر سر مشاغل بزرگ آمریکایی
آمده است ؟
و روی جلد مجلّھ فورچون ھم آمده بود : بیکار ! بیکاران امروزی ، مسن تر و تحصیل
کرده تر از گذشتھ ھستند ، و در کنار خیابان ھا مدت مدیدی در انتظارند . و مجلھ یو.اس
. نیوزاَندورُلد ریپورت ھم نوشتھ بود : حرفة من کجا رفت ؟ مرثیة کارمندی دھة 90
درسال 1993 در آمریکای شمالی ، بیش از 000,700 فرصت شغلی نابود شدند . ھم اکنون در
ایالات متحده ، روزانھ بیش از 3100 فرصت شغلی را از دست می دھیم ! در واقع ، 47 درصد
از شرکت ھایی کھ در سال 1980 ، لیست فورچون 500 را تشکیل می دادند ، امروز دیگر فعال
نیستند . این امر بیانگر از بین رفتن بیش از 4 میلیون فرصت شغلی است .
پل زین پلیزر ، اقتصاددان برجستھ و مؤلّف کتاب ثروت بیکران ، ادعا می کند کھ آمریکایی ھا تا
سال 2000 با بیست درصد ، بیکاری روبرو خواھند شد .
اما فقط آمریکایی ھا نیستند ، این یک پدیده جھانی است . بھ عنوان مثال در ژاپن ، کھ استخدام
مادام العمر با فرھنگشان گره خورده است ، شرکت سونی ، پیشتاز جھانی صنایع الکترونیک ، 20
درصد از نیروی کار خود را اخراج کرده است . فرقی نمی کند کھ در چھ کشوری باشید . مسلّم اً
دیگر ، داشتند یک شغل ، آن چیزی نیست کھ در گذشتھ ، تصور می شد .
بھ علاوه ، تاکنون کسی با معاملھ کردن زمانش در برابر پول ، بھ امنیت مالی نرسیده و از سوی
دیگر استقلال بسیار کمتری را نیز تجربھ کرده است . با کار کردن برای یک نفر دیگر ، حداکثر
از 25 درصد ارزش واقعی تان بھره مند می شوید .
راستی ، اگر پول می خواھید ، چرا بیزینس کوچک خودتان را بنا نمی کنید و رئیس خودتان نمی
شوید ؟ اینجا دلیلش را می آوریم :
80 درصد از ھمة بیزینس ھای کوچک در ھمان دو سال اول ، ورشکست می شوند . -
80 درصد از آنھایی کھ باقی مانده اند ، نمی توانند سال پنجم را پشت سر بگذارند . -
Page 7
Untitled
- و 80 درصد از آنھایی ھم کھ از پس این امر برآمده اند ، نمی توانند جشن دھمین سالگرد تأسیس
شان را برگزار کنند . تصور بکنید ، شما تاکنون با چند شرکت ده سالھ ، داد و ستد کرده اید ؟
ھزینھ اوّلیھ برای شروع بیزینس کوچکتان ، سرسام آور است . حتی برای معمولی ترین شرکت ھا
نیز باید خانھ تان را رھن بگذارید ، از ھر کسی کھ می شناسید ، قرض بگیرید و اعتبار مالی خود
را بھ خطر بیندازید ، فقط بھ این دلیل کھ می خواھید بخت خود را امتحان کنید . این واقعاً قمار
است کھ در یک بازی از ھر 125 تا ، یکی برند شود !
وقتی صاحب بیزینس خودتان ھستید ، فرقی نمی کند چند ساعت کار کنید ، شما 24 ساعتھ صاحب
آن بیزینس ھستید . اکثر صاحبان بیزینس ھای کوچک ، بھ طور متوسط حداقل 6 روز در ھفتھ ،
روزی 14 الی 16 ساعت کار می کنند . در واقع ، اکثر کارآفرینان ، صاحب بیزینس خودشان
نیستند . بلکھ بیزینسشان صاحب آنھا است ! و ھمان طور کھ مایکل گربر مؤلف کتاب افسانھ
الکترونیک اشاره می کند ، اکثر صاحبان بیزینس ھای کوچک در واقع فقط صاحبان مشاغل خود
ھستند ! خوب کھ این طور ، خریدن امتیاز نمایندگی چطور است ؟ اعطای امتیاز نمایندگی ، ایدۀ
ھوشمندانھ ای بھ نظر می رسد .
امتیاز نمایندگی با فراھم کردن یک سیستم بیزینسِ از پیش امتحان شده و قابل تکثیر _ معمولاً با
محصول و یک نام تجاری شناختھ شده و مورد اعتماد مردم _ خطر ورشکستگی شما را در شروع
بیزینستان بھ طور چشمگیری کاھش می دھد . شما برای ورود ، تنھا یک امتیاز می خرید و
شروع بھ کار می کنید . امتیاز ھا ، بھ بیزینس ھای آماده بھ کار معروفند . چرا کھ از لحاظ تئوری
، شما پولتان را می پردازید ، داخل می شوید ، استارت می زنید و در بزرگراه موفقیتِ بیزینس
ھای کوچک بھ پیش می روید .
امتیازھا امروزه بیش از 35 درصد از خرده فروشیِ ھمھ کالاھا و خدمات را در آمریکا – کھ بالغ
بر 800 میلیارد دلار است – بھ خود اختصاص داده اند !
یک حق امتیازِ نسبتاً شناختھ شده ، برای شروع ، حدود 000,85 دلار ھزینھ دارد ، کھ البتھ
ھزینھ ھای مکان ، نیروی انسانی و تجھیزات ، بھ حساب آورده نشده است . از این گذشتھ ، یک
نمایندۀ فروش ( خریدار امتیاز ) تا زمانی کھ صاحب بیزینس است ( چھ سود آور باشد ، چھ نباشد
) باید درصدی از فروشش را بھ شرکت صاحب امتیاز بپردازد .
تقریباً یک سوم از ھمة گردانندگان نمایندگی ھا ورشکست می شوند ، یک سوم از آنھا ، سربھ سر
می کنند و یک سوم ھم سود می کنند . اینجا ھم ، احتمال موفقیت ، بسیار بیشتر از برنده شدن در
بخت آزمایی است . اما خوب ، یک بلیت 000,100 دلاری باید چیز مطمئن تری باشد ، نھ این
کھ تازه یک شانس 1 بھ 3 . چیزی کھ مردم واقعاً می خواھند راھی است کھ بتوانند بھترین
دانشگاه و حرفھ ، مالکیت بیزینس ھای کوچک ، امتیازھای نمایندگی ، و بلھ ، کمی ھم خوش
شانسی داشتھ باشند .
چھ می شد اگر راھی وجود داشت ......
.... کھ شما از طریق یک کار حرفھ ایِ مطمئن ، کسب درآمد می کردید . کاری کھ :
- پول شروع کردنش را داشتید.....
Page 8
Untitled
- امکان ھدایت و کنترل خلاقانة فعالیت ھا را بھ شما می داد .....
- فرصتی برایتان پیش می آورد کھ رئیس خودتان باشید .......
- بھ شما این امکان را می داد ، کھ خودتان تعیین کنید پاره وقت یا تمام وقت ، کی ، کجا ، بھ چھ
روشی و با چھ افرادی کار کنید ......
- در ضمن ، شما را آموزش داده و تربیت می کرد ......
- مبتنی بر یک نظام قابل تکثیر بوده و پیشاپیش امتحانش را در مورد دھھا ھزار نفر افراد عادی،
پس داده بود ....
- در آن می توانستید ، بھ راستی ھر آنچھ را کھ واقعاً شایستگی اش را داشتید ، بھ دست آورید..
- دستیابی بھ موفقیت ھای چشمگیر بھ راستی برایتان میسّر بود .
وچھ می شد اگر این فرصت شغلی برای ھمھ فراھم بود ؟چھ می شد اگر سن ، جنسیت ، تحصیلات
، نژاد ، مذھب ، پیشینة خانوادگی ، سرمایة راه اندازی و موفقیت ھا و شکست ھای گذشتھ تان ،
اصلاً اھمیتی نداشت ؟
و چھ می شد اگر می توانستید بھ سریع ترین و قدرتمند ترین دستاورد اقتصادی در تاریخ اقتصاد
آزاد بپیوندید ؟ - انقلاب بیزینس خانگی . در سال 1993 ، بیزینس ھای خانگی در آمریکا ،
5/382 میلیارد دلار در آمد داشتھ اند . امروزه در آمریکا ، 35 میلیون بیزینس خانگی وجود دارد
44 ، ، و ھر 11 ثانیھ ھم ، یکی اضافھ می شود ! کارشناسان پیش بینی می کنند تا سال 1995
درصد از ھمة خانواده ھای آمریکایی ، یک دفترِ کارِ خانگی خواھند داشت .
وچھ می شد اگر شما ھم جزئی از آن بودید ؟ چھ می شد اگر حرفھ ای وجود داشت کھ پیشرفت و
ارتقاء در آن بر
اساس کمک بھ دیگران بنا شده بود ؟
بھ جای این کھ پا روی گردۀ دیگران بگذارید تا در رقابت ھای بی رحمانھ و زد و بندھای اداری
جلو بیفتید و با چنگ و دندان از ھرم سازمانی بالا بروید ، چھ می شد اگر ھر چھ بیشتر بھ دیگران
در راه رسیدن بھ پول ، ترفیع و شھرت ، کمک می کردید ، خودتان ھم از این مزایا ، بیشتر بھره
مند می شدید ؟ و چھ می شد اگر سرانجام می توانستید ھر اندازه کھ واقعاً ارزش دارید ، در آمد
داشتھ باشید ؟
چھ می شد اگر برایتان واقعاً امکان داشت کھ بھ صورت پاره وقت ، ماھانھ 300 تا 500 یا ، تا
1000 دلار و یا بھ صورت تمام وقت ، ماھانھ 300 تا 5000 دلار و حتی بیشتر ، در آمد داشتید
؟
آیا 000,12 دلار اضافھ بر درآمد در یک سال ، برایتان جذاب نیست ؟ دو یا سھ برابر کردن در
آمد کنونی تان چطور ؟ چھ می شد اگر افراد موفق در این حرفھ ، ماھیانھ 000,10 و یا 000,30
دلار بھ خانھ می آوردند ، و بعضی از آنھا بسیار بسیار بیشتر ؟
آیا ھیچ کدام از این ھا نظر شما را جلب نکرده است ؟
اگر ھمة آنچھ تاکنون خواندید ، حقیقی ، قانونی و عملی باشد و افرادی دقیقاً ھم ردیف شما ، این
کار را قبلاً انجام داده و نتیجھ گرفتھ باشند – یعنی این کھ دلیل محکمی وجود داشتھ باشد کھ این
Page 9
Untitled
کار ، انجام شدنی است و حتی ، الآن ھم کھ در حال خواندن این کتاب ھستید ، در حال انجام است
– آیا آنگاه مایلید نگاه دقیقتری بھ آن بیندازیم ؟
خوب ، ھر آنچھ تاکنون خواندید ، حقیقی و واقعی است ، و ھمانطور کھ میلیون ھا انسان در
سراسر دنیا در می یابند ، فروش از طریق بازاریابی شبکھ ای می تواند کلید کسب درآمدی باشد کھ
سزاوارش ھستید و سبک زندگی ای را برایتان فراھم کند کھ ھمواره رؤیایش را داشتید ، بھ علاوۀ
خیلی چیزھای دیگر .
حرفة فروش از طریق بازاریابی شبکھ ای
ابتدا بیایید ببینم چھ چیزی بازاریابی شبکھ ای نیست .
بازاریابی شبکھ ای ، یک طرح ھرمیِ غیر قانونی نیست .
در واقع ، ھیچ سازمان ھرمی شکلی ذاتاً غیر قانونی یا غیر اخلاقی نیست . دکتر کارل دین بلاک
دلیل این نکتھ را اینگونھ بیان می کند : ... ھر سازمان توزیع کنندۀ محصولات یا خدمات ، زمانی
کھ از اندازۀ خاصی بزرگتر شود ، ناگریز بھ شکل یک ھرم در می آید ، ھرمی با سطوح متعدد
کھ ھرچھ بھ سمت پایین می روید ، بزرگتر می شود .
تفویض اختیار ، باعث ایجاد یک ھرم چند سطحی می شود . دولت ما نیز یک ھرم چند سطحی
است . مدارس و کلیساھا نیز اینچنین ھستند . تمامی بیزینس ھای موفق ، بھ علّت توزیع محصولات
و خدمات ، نھایتاً شکل یک ھرم چند سطحی را بھ خود می گیرند .
دکتر بلاک ، در ادامھ خاطر نشان می کند کھ موضوع (( ھرم )) از اھمیت بسزایی برخوردار
است : دولت ما ، خدمات را بھ سمت پایین ھرم توزیع می کند و ما نیز در عوض ، از پایین و با
آراء خود ، بھ دولت ، قدرت و اختیار می دھیم . شرکت ھای بازاریابی ، محصولات را بھ سمت
پایین ھرم توزیع می کنند و ما نیز از پایین و با دلارھایمان بھ آنھا قدرت می دھیم . بنابراین ، ھرم
ھا یک جریان دو سویھ را ایجاد می کنند : نخست بھ سمت پایین ، سپس بھ سمت بالا . ارزش بھ
سمت پایین ھرم و در عوض ، قدرت بھ سمت بالا جریان می یابد . اگر جریان ارزش بھ سمت
پایین ، متوقف شود ، جریان قدرت نیز ( بھ شکل آراء و دلارھا ) بھ سمت بالا متوقف شده ، سیستم
، متلاشی می شود . نمونھ ای از یک طرح ھرمیِ غیر قانونی ، طرح پونزی است ؛ یک چرخة
گردش پول کھ بر اساس دزدیدن پول از یکی و پرداختن آن بھ دیگری است .
نمونھ ای از یک طرح ھرمیِ قانونی ، طرح تأمین اجتماعی است . پول افرادی کھ اکنون ، وارد
می شوند بھ
کسانی پرداخت می شود کھ در گذشتھ از آنھا پول گرفتھ شده است . در ھر دو مورد ، تا زمانی
کھ جریان پول بھ درون سیستم ادامھ داشتھ باشد ، باز پرداخت آن ھم میسّر خواھد بود . امّا زمانی
کھ جریان در آمد سیستم ، متوقف شود ، خروجی سیستم نیز متوقف می شود و از آن بھ بعد ، افراد
ضرر می کنند . اما بازاریابی شبکھ ای شبیھ ھیچ کدام از این ھا نیست.
در سال 1979 ، دادگاه ھای ایالات متحده ، بازاریابی شبکھ ای را بھ عنوان روشی قانونی و کار
علیھ آم وِی ، 1979 ) قوانین و راھکارھای FTC ) . آمد برای توزیع و فروش ، اعلام کردند
Page 10
Untitled
عملی یک بیزینس خوب ، تدوین شد و ھمة شرکت ھای شبکھ ای قانونی بھ این راھکارھا و
استانداردھا پای بند شدند .
بازاریابی شبکھ ای ، یک طرح سریع پولدار شدن نیست .
البتھ افرادی ھم وجود دارند کھ در بازاریابی شبکھ ای فقط بھ واسطة بودن در زمان و مکان
درست ، سود کلانی کرده اند ؛ اما این نمونھ ھا بسیار نادر است . نمونھ ھای متداول تر ، مردان و
زنان سخت کوشی ھستند کھ از طریق سال ھا پشتکار و سعی و تلاشِ مستمر ، بیزینس ھای
خانگی پاره وقت یا تمام وقتِ موفقی ایجاد کرده اند .
آیا شما نیز می توانید در بازاریابی شبکھ ای ، ثروتمند شوید ؟ یقیناً .
این حرفھ ، نسبت بھ ھر فرصت شغلیِ دیگری منصفانھ ترین حوزه عمل را برای ھمھ افراد فراھم
می سازد . بدین معنی کھ ھر کسی در بازاریابی شبکھ ای ، فرصت یکسانی را برای کسب
بالاترین درآمدھای ممکن در اختیار دارد . برخلاف ھر شغل یا حرفة دیگری ، تنھا محدودیت ھا
در این بیزینس ، محدودیت ھای خود ساختھ ھستند . ھیچ تبعیض عرفی ،مانع نژادی ، تجربی یا
سنِّی ( بھ استثنای افراد پایین تر از سن قانونی ) وجود ندارد . بازاریابی شبکھ ای یک فرصت
درآمد زایی واقعاً برابر برای ھمھ است .
بازاریابی شبکھ ای در دانشکده بازرگانی ھاروارد ، تدریس نمی شود . در استانفورد و دیگر
مدارس عالی و دانشگاه ھا ھم تدریس نمی شود .)
چرا ؟ چون بازاریابی شبکھ ای ، یک جانشین قدرتمند برای مسیر سنتی و مرسومِ از دانشگاه بھ
حرفھ است .... ما رقیب یکدیگر ھستیم !
واگر راستش را بخواھید ، بازاریابی شبکھ ای تقریباً یک مقولة دانشگاھی نیست . نھ این کھ
موضوع ارزشمندی نباشد ، تنھا بھ این دلیل کھ خیلی ساده است . حتی یک بازاریاب شبکھ ایِ تازه
کار ھم می تواند اصول این بیزینس را ظرفِ تنھا یک بعد از ظھر بھ شما آموزش دھد ، تا آن
اندازه کھ بتوانید شروع بھ کسب درآمد کرده و برای خود یک شبکة فروش ایجاد کنید .
بازاریابی شبکھ ای ، بیزینسی نیست کھ برای شروع بھ سرمایھ ای کلان نیاز داشتھ باشد .
در بازاریابی شبکھ ای می توانید با سرمایھ گذاری اندکی در حدود چند صد دلار برای خرید
محصول و ابزار بازاریابی ، برای تبلیغ محصولات و فرصت بیزینس ، کارتان را شروع کنید . و
با یک سرمایھ گذاری در حدود چند ھزار دلار ، می توانید ھمة آن کالاھا و ابزار بازاریابی را کھ
برای شروع بھ کارِ تعدادی از ھمکاران جدیدتان و تجھیز کامل یک دفتر کارِ خانگی مناسب نیاز
دارید ، فراھم کنید !
بازاریابی شبکھ ای ، بیزینس توزیع نیست .
برخلاف آنچھ برخی افراد ناآگاه تصور می کنند ، در بازاریابی شبکھ ای لزومی ندارد ، مقدار قابل
توجھی از کالاھا را انبار کنید تا سفارشات خریداران را تحویل داده یا توزیع کنید . امروزه، بیشتر
شرکت ھای شبکھ ای ، واسطھ ھای پُر ھزینھ را حذف کرده و بھ جای اینکھ محصولاتشان را بین
فروشندگان مستقل ، توزیع کنند ، آنھا را مستقیماً بھ دست مصرف کنندگان می رسانند .
میزان کالایی کھ باید انبار کنید ، صرفاً بھ ھدف و وسعت برنامھ ای کھ برای بیزینس شخصی
Page 11
Untitled
خودتان در نظر گرفتھ اید ، بستگی دارد . برای نمونھ ، کافیست مقداری محصول برای خریداران
خرده تان و ھمچنین مقداری ھم برای ھمکاران جدیدتان ، داشتھ باشید کھ معمولاً فقط چند درصد
دلار ، ھزینھ بر می دارد . در بازاریابی شبکھ ای ، شما مسؤول بازاریابی ، فروشِ محصولات و
خدمات و ھمچنین پشتیبانی از مشتری نھایی ھستید . این ھمان چیزی است کھ بھ خاطرش ، بھ شما
پول داده می شود .
بازاریابی شبکھ ای ، رابطھ کارفرما / کارمندی نیست .
در بازاریابی شبکھ ای ، شما مالک ، رئیس و مدیر عامل بیزینس خودتان ھستید . شما پیمانکاری
مستقل و خویش فرما ھستید کھ با شرکت مورد نظرتان توافق کرده اید تا محصولات و خدمات
شرکت را ارائھ نمایید و سازمان فروش شبکھ ای خودتان را ایجاد کنید و در عین حال بھ سیاست
ھا و آئین نامھ ھای شرکت پای بند باشید . بازاریاب ھای شبکھ ای برای شرکت کار نمی کنند ؛
بلکھ ھمراه با شرکت کار می کنند . رابطھ کاری افراد با شرکت ، مبتنی بر مشارکتی پویا و
محسوس است کھ در آن ، وظیفھ شرکت عبارتست از :
- تھیھ محصولات و بستھ بندی
- تحقیق و توسعھ
- سرمایھ گذاری
- مدیریت مالی
- جلب موافقت ھای قانونی و نظارتی
سیستم ھای مدیریت اطلاعات ) ) IMS - داده پردازی و
- مدیریت
- پیگیری سفارشات
- ایجاد و ارائھ ابزار بازاریابی
- خرید و تولید
- کنترل کیفیت
- گارانتی محصول
- انبارداری
- ارسال محصول
- خدمات مرتبط
- آموزش ھای نیروی فروش و راھبری
- برنامھ ھای انگیزاننده و ....
... و نقش شما ، ارائھ بازاریابی ، فروش و پشتیبانی از مصرف کنندۀ نھایی است .
با توجھ بھ حوزه مشارکتِ ھر کدام از شرکاء ( یعنی شرکت و بازاریاب ) ، شاید بھ نظر برسد کھ
شرکت ، بخش عمدۀ فعالیت را انجام می دھد . با این ھمھ ، چون 80 درصد از موفقیت یک
شرکت بھ بازاریابی مؤثر آن بستگی دارد – و می دانید کھ اگر فروشی نباشد ، بیزینسی ھم وجود
Page 12
Untitled
نخواھد داشت – پس نقش شما بھ عنوان یک فروشندۀ بازاریابی شبکھ ای برای سودآوری شرکت ،
بسیار حیاتی است . ھمچنین این نکتھ ، روشن می کند کھ چرا بھ خاطر تلاش ھایتان در بنای یک
بیزینس موفق ، پاداش بسیار قابل توجھی بھ شما تعلق می گیرد .
بازاریابی شبکھ ای ، بیزینسی نیست کھ در آن ، درآمد از طریق عضوگیری کسب شود .
ھیچ شرکت بازاریابی شبکھ ایِ اخلاقی و قانونی بھ دلیل عضو گیری ، بھ اعضایش پورسانت نمی
دھد . در بازاریابی شبکھ ای ، فقط بر اساس محصولاتی کھ می فروشید ، بھ شما پول پرداخت می
شود و ھمچنین کارمزدھایی را ھم بھ خاطر فروش سازمانتان دریافت می کنید . حال بیایید ببینیم
چھ چیزی بازاریابی شبکھ ای است .
فروش از طریق بازاریابی شبکھ ای
اول از ھمھ ، این بیزینس ھمان چیزی است کھ از نامش پیداست : شبکھ سازی ، بازاریابی و
فروش .
شبکھ سازی
شبکھ سازی یکی از شعارھای دھة 90 است کھ در فرھنگ لغات ، اینگونھ تعریف شده است
:ساختن نظامی غیر رسمی کھ از طریق آن ، اشخاصی کھ دارای علایق و منافع مشترکی ھستند
، در زمینھ ھایی مثل تبادل اطلاعات یا توسعھ ارتباطات شخصی و حرفھ ای بھ یکدیگر کمک می
کنند .
در بازاریابی شبکھ ای شما ھر دوی اینھا را انجام می دھید یعنی : ھم بھ تبادل اطلاعات می
پردازید و ھم ارتباطات شخصی و حرفھ ای خود را گسترش می دھید . ھرچند در این بیزینس نظام
شبکھ ای بھ شکلی رسمی بنا می شود ، یعنی :
- از طریق پاداش دادن بھ شما بھ سبب تبادل اطلاعاتی کھ منجر بھ فروش محصول می شود ؛
- و از طریق اختیار دادن بھ شما برای ساختن یک سازمان فروش شبکھ ای بھ کمک ارتباطات
شخصی و حرفھ ای و ھمچنین کسب درآمد از طریق تلاش ھای موفقیت آمیز شبکة ھمکارانتان .
بازاریابی
بھ تمامی فعالیت ھای خلاقانھ ای کھ انجام می گیرد تا یک فروشنده ، محصولی را بھ یک خریدار
عرضھ کند ، بازاریابی می گویند . بھ بیان ساده ، بازاریابی در بھترین حالتش ، ارائھ پیشنھادی
است کھ افراد نتوانند آن را رد کنند .
بازاریابی سنتی ، شامل تبلیغات ، توزیع و ترفیع فروش است . اما در بازاریابی شبکھ ای ،
مستقیماً از طریق بازاریابی شفاھیِ تک بھ تک و شخصی ، بھ ھمھ اھداف بازاریابی خود ،
نائل می شویم .
در بازاریابی شبکھ ای ، بیشترِ ابزار تبلیغاتی را کھ فروشندگانِ مستقل ، از آنھا استفاده می کنند ،
خودِ شرکت فراھم می سازد و ھمچنین بھ آنھا آموزش می دھد کھ چھ کاری باید انجام دھند ، اما
این کھ این ابزار چگونھ ارائھ یا استفاده شوند دقیقاً بھ برنامھ ای مربوط می شود کھ ھر فرد برای
ساختن بیزینس خودش دارد !
در این کار ، شما دو چیز را بازاریابی می کنید و پیشنھاد می دھید :
Page 13
Untitled
-
محصول ( یا خدمات )
- فرصت بیزینس
در بازاریابی شبکھ ای می توانید با خرید محصولات بھ قیمت عمده فروشی و فروش دوبارۀ آنھا بھ
قیمت خرده فروشی و استفاده از سود ناشی از تفاوت این دو قیمت ، درآمد کسب کنید . خرده
فروشی را معمولاً پول حاضر و آماده می دانند ، بھ ھمین دلیل بازاریابی شبکھ ای یک بیزینس
نقدی است . یعنی شما برای خرید محصولاتتان از شرکت ، نقد پرداخت می کنید ، و پرداخت
مشتریانتان بھ شما نیز بھ صورت نقدی است .
اگر بتوانید فرصت بیزینستان را نیز ، بھ طور موفقیت آمیزی بازاریابی کنید –یعنی ھمکاران
جدیدی در سازمان فروشتان عضو شوند – قادر خواھید بود از فروش افرادی کھ خودتان آنھا را
ثبت نام نموده ، مدیریت کرده و آموزش داده اید ھم ، درآمدی بھ صورت کارمزد کسب کنید .
فروش
ھمة بیزینس ھا باید چیزی بفروشند . درست ھمان گونھ کھ بازاریابی ، ایجاد و ارائھ یک پیشنھاد
است ، فروش ھم ، تکمیلِ موفقیت آمیز یک معاملھ است . در بازاریابی شبکھ ای تا زمانی کھ
فرایند فروش کامل نشده است ، ھیچ کس ، پولی در نمی آورد . بنابراین فروش ، عاملی حیاتی در
موفقیت شرکت بازاریابی شبکھ ای و ھمچنین اعضای مستقل آن محسوب می شود . شرکت ھای
بازاریابی شبکھ ای ، این روش بی نظیر را بھ منظور دستیابی بھ دو ھدف اصلی فروش ، بر می
گزینند :
- رساندن پیامشان بھ مصرف کنندگانی کھ دسترسی بھ آنھا از طریق تبلیغات یا دیگر روش ھا
احتمالاً میسّر نیست
- معرفی محصولات یا خدمات و فرصت ھا بھ آن دستھ از مصرف کنندگانی کھ بجز این طریق،
از راه دیگری اطلاعی کسب نمی کنند .
تنھا با دستیابی بھ این دو نتیجھ است کھ شرکت قادر خواھد بود بھ ھدف فروش نائل آید .
حال شاید شما با کلمھ ( فروش) ، چندان راحت نباشید . اگر چنین است ، لطفاً کمی بھ این سؤالات
فکر کنید :
- اگر واعظان و معلّمان ، فروشنده نیستند ، پس چھ ھستند ؟
- آیا تاکنون توسط فردی متقاعد شده اید : کھ چیز خاصی را برای شام ، صرف کنید .... یا نمایش
تلویزیونی خاصی را ببینید ...... یا بھ مھمانی بروید ..... یا بھ قطعھ خاصی از یک موسیقی گوش
دھید و یا کتاب خاصی را بخوانید ...... ؟
- آیا تاکنون کودکی را کھ در کابوسش گرگی را زیر تختش دیده و از خواب پریده است ، آرام
کرده اید ؟ بھ او اطمینان می دھید کھ چیزی نیست و ھر چھ دیده فقط یک خواب بوده است .... آیا
این نمی تواند یک فروش باشد ؟
- آیا چیز ارزشمندی دارید کھ کسی بھ شما فروختھ باشد ؟
- آیا ازدواج کرده اید ؟
Page 14
Untitled
از یک دیدگاه بیشترِ زندگی – و بیشترِ چیزھایی کھ برایمان ارزشمند بوده و حتی بدانھا عشق می
ورزیم – بھ نوعی از طریق فروش برای ما فراھم شده است .
در بازاریابی شبکھ ای ، فروش ، فرایند خلق روابط سازنده ای است کھ بر پایة تبادل ارزش بنا
شده است ؛ خواه ، آن ارزش با خرید محصولاتتان کسب شود و یا با پیوستن بھ فرصت بیزینستان
بھ دست آید .
در بازاریابی شبکھ ای ، فروشِ آموزشیِ فرد بھ فرد بھ بھترین نحو ،جواب می دھد . این شیوه
فروش ، ارائھ یک انتخاب آگاھانھ بھ مشتریان و ھمکاران بالقوۀ بیزینس است . در واقع ، امروزه
مشتریان خواستار چنین انتخاب آگاھانھ ای ھستند . آنھا دیگر با ھیاھو و سر و صداھای گذشتھ قانع
نمی شوند .
در اینجا آنچھ را کھ پل زین پیلزر مؤلف کتاب ثروت بیکران در مصاحبھ اخیرش با مجلھ آنلاین
بیان کرده است می آوریم : امروزه بازاریابی شبکھ ای ، از نظر آموزشِ مصرف کنندگان در
مورد محصولات و خدمات جدید ، بیشترین قابلیت را نسبت بھ ھر نوآوری دیگری در بازاریابی ،
از خود نشان می دھد.
این برای شما بدین معناست کھ افراد ، بیش از پیش برای یادگیری و آگاھی در مورد محصولات و
خدمات جدیدی کھ نیاز دارند و ھنوز چیزی در موردشان نمی دانند ، بھ شما ، بھ عنوان یک
فروشنده بازاریابی شبکھ ای روی می آورند . پرواضح است کھ این نوع از فروشِ آموزشی کھ
در این بیزینس انجام می شود بسیار قدرتمند است !
شیوۀ فروشی کھ مردم از آن شکایت دارند ، فروش زورکی و اغراق آمیزی افراد کلاھبردار است
؛ افرادی کھ پول ما را می گیرند ، اما در عوض ارزشی معادل آن را بھ ما برنمی گردانند . این
شیوۀ فروش ، اساساً در بازاریابی شبکھ ای جواب نمی دھد . چون این کار ، بیزینسی است مردمی
کھ بر اساس صداقت و روابط شخصیِ سالم ، استوار است . ھمان طور کھ می دانیم ھر رابطھ
ساختگی و بر مبنای فریبکاری ، سرانجام ، محکوم بھ شکست است . پس اگر در بازاریابی شبکھ
ای ھم ، از آن نوع فروش زورکی کھ در بالا توصیف شد ، استفاده شود ، این بیزینس ھم ، محکوم
بھ شکست خواھد بود و آنگاه از یکی از بی نظیرترین مزایای آن یعنی امکان کسب درآمد مستمر
محروم خواھیم شد !
راز ثروتمندان
درآمد مستمر ، مشابھ درآمد حق تألیف – ھمچون در آمد یک نویسنده ، آھنگ ساز ،ترانھ سرا یا
مخترع – و یا درآمد ناشی از سرمایھ گذاری در سھام یا املاک و مستغلات است .
- یک نویسنده یا آھنگ ساز یک بار کتاب یا آھنگی را خلق می کند ، سپس از ھر جلد از آن کتاب
کھ فروختھ شود یا ھر زمان کھ آن آھنگ از رادیو ، پخش شود یا بھ صورت نوار کاست یا سی
دی فروختھ شود ، درصد کمی را بھ عنوان درآمد کسب می کند .
- یک مخترع ، دستگاھی را اختراع می کند و سپس ھر زمان کھ یکی از آن دستگاه فروختھ شود
، درصد کمی از بھای فروش بھ او می رسد .
- یک سرمایھ گذار نیز سھم یا ملکی را خریداری کرده ، سپس سود آن سرمایھ گذاری یا اجاره
Page 15
Untitled
بھای آن ملک را دریافت می کند .
در ھر کدام از این موارد ، شخص ، زمان یا سرمایھ اولیھ اش – یا ھر دو – را سرمایھ گذاری
می کند و سپس راحت می نیشند و در تمام مدت زمانی کھ آن محصول یا سرمایھ گذاری وجود
دارد ، درآمد مستمرِ ناشی از فروش ھای مکرر ، سود سھام ، اجاره بھای ملک یا ... را دریافت
می کند . شخصی کھ دارای درآمد مستمر است ، با اطمینان از اینکھ درآمدش ادامھ خواھد داشت ،
می تواند واقعاً پای خود را از مشغلھ ھای بیزینسش بیرون بکشد .
در بازاریابی شبکھ ای نیز نمونھ ھای بی شماری از افرادی وجود دارند کھ برای مدتی طولانی از
مشغلھ ھای بیزینسشان دور بوده ولی بھ ھنگام بازگشت ، دریافتھ اند کھ درآمدشان واقعاً افزایش
یافتھ است !
درآمد مستمر ، رازی است کھ ثروتمندانِ جھان ، قرن ھاست از آن آگاھند و آن را بھ عنوان یک
راز ، حفظ کرده اند .
ثروتمندان ، لازم نیست نگران باشند .... ! چرا کھ اگر شما از چنان استعدادی برخوردار نباشید کھ
بتوانید یک کتاب پرفروش ، یک آلبوم موسیقی موفق یا یک تلھ موش بھتر ، بیافرینید و یا سرمایھ
اضافی برای سرمایھ گذاری در سھام موفق یا املاک رو بھ ترقی نداشتھ باشید ، دیگر ھیچ شانس
واقعی برای کسب درآمد مستمر نخواھید داشت .
اما اکنون این فرصت ، مھیاست . بازاریابی شبکھ ای ، ھر کسی ، حتی فردی با امکانات معمولی
را قادر می سازد تا بیزینسی را بنا کند کھ در آمد مستمرِ پایداری تولید نماید ؛ در آمدی کھ
ثروتمندان از آن بھره مندند .
اگر محصول یا خدماتی کھ ارائھ می دھید ، مصرفی بوده و از بھای مناسبی برخوردار باشد بھ
گونھ ای کھ سال ھا تعداد قابل توجھی از مردم ، آن را پیوستھ بخرند و مصرف کنند ، آنگاه
بازاریابی شبکھ ای درآمد مستمر را برایتان بھ ارمغان می آورد .ھمچنین اگر محصول یا خدماتی
کھ عرضھ می کنید ، بادوام و ماندنی – یعنی غیر مصرفی – باشد اما شرکت شما ، جریان
مداومی از محصولاتی جدید و با کیفیت عالی را تولید کند کھ برای مصرف کنندگان ، ارزشمند
بوده و ھمواره خواھان آن باشند ، آنگاه باز ھم بازاریابی شبکھ ای می تواند درسال ھای آینده
درآمد مستمری برایتان فراھم کند .
با محصولاتی مناسب و شرکتی موفق در پشتیبانی از بیزینس ، این امکان برای شما بھ عنوان یک
عضو مستقل فروش ، وجود دارد کھ در آمد مستمرِ مداومی برای خود ایجاد کنید – در آمدی کھ تا
مدت ھا پس از تکمیل تلاش ھای اولیھ تان برای خلق آن ، بھ شما پرداخت می شود – و این امکان
نیز حقیقتاً وجود دارد کھ برای باقی عمرتان ھم ادامھ داشتھ باشد . اگر از نظر ارزش دارایی بھ
درآمده مستمر بنگرید ، جنبة منحصر بھ فرد دیگری از آن برایتان روشن خواھد شد .
از خودتان بپرسید ، چھ مقدار پول نیاز است کھ در بانک بگذارید یا در سھام و مستغلات ، سرمایھ
گذاری کنید تا در آمد مداوم و مطمئنی معادل مثلاً 5000 دلار در ماه داشتھ باشید ؟ با نرخ ھای
بھرۀ امروزی ، داشتن این در آمد ، بھ سرمایھ ای تقریباً معادل ھفتصد و پنجاه ھزار دلار ، نیاز
دارد .
Page 16
Untitled
اگر شما ، بھ عنوان یک بازاریاب شبکھ ای ، ماھانھ 7000 دلار یا بیشتر ، درآمد داشتھ باشید –
کھ بھ صورت تمام وقت و حتی ، تنھا پس از چند سال ، کاملاً دست یافتنی است – آنگاه تقریباً از
ھر جھت مثل یک میلیونر زندگی خواھید کرد ! با این تفاوت کھ شما مثل میلیونر ھا زندگی می
کنید ، بدون اینکھ لازم باشد واقعاً یک میلیون دلار در آمد داشتھ باشد . ھمچنین از ھمة مسؤولیت
ھا و دردسرھایی کھ میلیونر بودن بھ ھمراه دارد فارغ خواھید بود ! شاید ھم اکنون آرزو دارید
بدانید کھ فرایند کسب در آمد در بازاریابی شبکھ ای ، دقیقاً بھ چھ شکل است ؟ حالا توضیح می
دھیم .
چگونھ در بازاریابی شبکھ ای ، پول در می آورید ؟
برای مثال ، بیایید یک فرصت بیزینس شبکھ ای را در نظر بگیریم کھ یک محصول مصرفی
خوراکی ، برای کاھش وزن تولید می کند . البتھ واقعیت این است کھ چھ محصولِ شما مصرفی یا
غیر مصرفی ( مثل کالاھای آموزشی یا الکترونیکی ) و یا خدماتی ( مثل خدمات مالی یا خدمات
مخا

جمعه 29 بهمن 1395 - 03:17
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
ارسال پاسخبرای ارسال پاسخ ابتدا باید لوگین یا ثبت نام کنید.


پرش به انجمن :