ﻣﺤﺴﻦ ﺳﻼﺟﻘﻪ ( ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺳﺎز اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺟﻬﺎن دﯾﺘﺎ‬)
جمعه 22 تیر 1403 - 3:49 بعد از ظهر

نام کاربری : پسورد : یا عضویت | رمز عبور را فراموش کردمارسال پاسخ
تعداد بازدید 45
نویسنده پیام
aghaye_mim آفلاین


ارسال‌ها : 53
عضویت: 11 /3 /1403


ﻣﺤﺴﻦ ﺳﻼﺟﻘﻪ ( ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺳﺎز اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺟﻬﺎن دﯾﺘﺎ‬)

786

‫ﻣﻦ ﻣﺤﺴﻦ ﺳﻼﺟﻘﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل ۱۳۶۰ و اﻫﻞ ﮐﺮﻣﺎن ﻫﺴﺘﻢ در ﺧﺎﻧﻮاده ای ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺰرگ ﺷﺪه ام.ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻐﻞ ﭘﺪرم ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ام را در اﺻﻔﻬﺎن‬ ‫ﮔﺬراﻧﺪم ﺳﭙﺲ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﺮﻣﺎن آﻣﺪم.در ﻃﻮل دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫ﭘﺮداﺧﺘﻢ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻼﻗﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ داﺷﺘﻢ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ آﻏﺎز دوره داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ وارد اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﺪم و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی دورﻫﺎی ﻓﻨﺎوری‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻢ و ﻣﺪارک ﻣﻌﺘﺒﺮی را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺴﺐ ﮐﺮدم و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل ﺗﺤﺼﯿﻞ در دوره ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻓﻨﺎوری‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ وﻗﺘﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد، آن ﭼﻨﺎن درﮔﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻫﺎی ﮐﺎری و ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ‬‫ﻃﻮر ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ از درس ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻣﻦ ﻫﻢ اﻣﯿﺪوارم ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ را در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ اداﻣﻪ دﻫﻢ.‬

‫در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬار اﺻﻠﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺳﺎز اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺟﻬﺎن دﯾﺘﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻨﺘﺨﺐ وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺠﺎرت‬ ‫اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ۱۳۸۶ و دارﻧﺪه اوﻟﯿﻦ ﻣﺪال اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ از ﻣﺮﮐﺰ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ اﻟﺴﯿﺘﮑﺲ ﻫﺴﺘﻢ.‬

‫ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺳﺎز ﺟﻬﺎن دﯾﺘﺎ را ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ دوران داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در اواﺧﺮ ﺳﺎل ۱۳۸۳۱ ﺑﻌﺪ از ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺒﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻢ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﻤﺴﺮم راه اﻧﺪازی‬‫ﮐﺮدم و در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻫﯿﭻ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ﭘﺪرم ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮑﺮدﻧﺪ, ﭘﺪرم ﻫﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﭼﻨﺪان ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺮأت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاواﻧﯽ‬‫در روﻧﺪ ﮐﺎر وﺟﻮد داﺷﺖ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺷﺮوع و ﺗﻮسعه ﻃﺮح ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ و دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ روﺑﺮو ﺑﻮدم ﮐﻪ‬ ‫ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺧﻮدرو و ﻗﺮض از اﻗﻮام ﺷﺪم و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ از اﻣﮑﺎﻧﺎت دوﻟﺘﯽ و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮﯾﻬﺎی ﻣﺪواﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز داﺷﺘﻪ ام اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻢ وﻟﯽ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی اوﻟﯿﻪ ﻃﺮح و ﻓﺮوش ﻧﺮم اﻓﺰار و دﯾﮕﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﻫﻤﺎن اواﯾﻞ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺟﻬﺎن‬ ‫دﯾﺘﺎ اراﺋﻪ دادم ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻢ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﭙﺮدازم و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ‬ ‫و آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و روﻧﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻧﯿﺰ ﻫﻤﮕﺎﻣﯽ و ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﻢ و‬‫در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﺮح ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺳﺎز ﺟﻬﺎن دﯾﺘﺎ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.‬

‫ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﻃﺮح در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای ۷ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﯾﺠﺎد ﮐﺎر و اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ ﮐﺮده ام و ﻣﻦ‬‫ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﺮح ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺳﺎز و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻃﺮﺣﻬﺎ و اﯾﺪه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ‬ ‫و ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ اﯾﻢ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ام ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺳﺎز اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺟﻬﺎن دﯾﺘﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﭘﯿﺸﺮو‬ ‫ﺗﺨﺼﺼﯽ در راه اﻧﺪازی ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﮐﺸﻮر ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﯾﻢ و در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺟﻬﺎن دﯾﺘﺎ را در‬ ‫زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺬب ﺑﺎزار ﻧﻤﺎﯾﺶ وﻓﺎداری ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن,ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن,ﺧﺪﻣﺎت و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﻧﺎم ﺑﺒﺮم ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ام.‬

‫در واﻗﻊ اﯾﺪه اﯾﺠﺎد ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺳﺎز اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺟﻬﺎن دﯾﺘﺎ و راه اﻧﺪازی ﻣﺮﮐﺰ ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺮم اﻓﺰار‬ ‫ﻓﺮوﺷﮕﺎه آﻧﻼﯾﻦ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ در اوﻟﯿﻦ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﯾﮏ ﻃﺮح ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ آزادی و اﺳﺘﻘﻼل و‬‫رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ۱۳۸۳ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ دوره آﻣﻮزﺷﯽ واﻗﻌﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﺪ.

ﻣﻦ در آن زﻣﺎن در ﺣﺎل ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺟﺴﺘﺠﻮی‬ ‫ﻣﺪاوم اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﯾﺮان ﺑﻮدم و اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﺑﺎ ورود اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ‬ ‫ﺳﻬﻢ ﺧﻮﺑﯽ را در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﺮای ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ و ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺑﺰار ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻢ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺴﺐ ﺳﻮد و رﺷﺪ,ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری‬ ‫را در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﺎﺳﯿﺲ و اداره ﮐﻨﻢ و از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ و ﺧﻮاﻫﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸﻘﺪم ﺑﺎﺷﻢ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی اﯾﺪه ﺧﻮد‬‫در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻧﻤﻮدم و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ از اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ و ﺑﺮای ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻨﻢ و‬ ‫رﯾﺴﮏ ﻣﺎﻟﯽ را ﺟﻬﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و اداره آن ﺑﭙﺬﯾﺮم ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﻮآوری، ﺧﻼﻗﯿﺖ، اﯾﺪه ﺳﺎزی و ﭘﺸﺘﮑﺎر زﯾﺎد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻢ و ﺑﻪ‬ ‫ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد روز ﺑﻪ روز ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺷﻮم.‬

‫ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ از ﻧﺎم ﺳﺎﯾﺖﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺳﺎز اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺟﻬﺎن دﯾﺘﺎ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن,ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن‬ ‫و اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻧﻮاع ﺧﺪﻣﺎت و ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﺮوش اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﺮدم ﻫﻤﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺟﻬﺖ‬‫ﻓﺮوش اﻧﻼﯾﻦ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد در دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی ﻧﯿﺎز ﺑﻪ راه اﻧﺪازی ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ دارﻧﺪ و ﻣﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﯾﮏ‬ ‫ﭘﺎﯾﮕﺎه و ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار دادن ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﻌﺪد, ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮب و ﺑﺎ ارزش را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ‬‫ﻧﻤﺎﯾﻢ ﻣﻦ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮی را ﺑﺎ اﯾﻦ اﯾﺪه ﺟﺬب ﮐﻨﻢ ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎق ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﺎر را اداﻣﻪ ﻣﯿﺪادم

و از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺴﯿﺎر‬‫ﺧﺮﺳﻨﺪ ﺑﻮدم و ﻫﺮ روز ﺧﻮد را ﻗﻮی ﺗﺮ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﺮ از روز ﻗﺒﻞ ﻣﯽ دﯾﺪم ﭼﻮن ﺑﻪ آﯾﻨﺪه اﻣﯿﺪوار ﺑﻮدم ﺷﻤﺎ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﻣﺎ در ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻓﺮوﺷﮕﺎه‬‫ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی دارﯾﻢ ﺣﺎل وﻗﺘﯽ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن و دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﺷﻌﺒﻪ دوم‬‫ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ راه اﻧﺪازی ﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ راه اﻧﺪازی وب ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ دارﻧﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ و روﻧﺪ رو ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﺎزار ﺗﻘﺎﺿﺎ‬ ‫ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎزار وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎاﻟﻘﻮه و ﺑﺎاﻟﻔﻌﻞ روﺑﺮو ﺷﻮم ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﺮﺿﻪ‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﻮد ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ و ﻓﺮوش ﻧﺮم اﻓﺰار را روز ﺑﻪ روز اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻢ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺎ ﺑﺎ راه اﻧﺪازی ﭘﺮﺗﺎل ﺟﻬﺎن دﯾﺘﺎ اﻣﮑﺎن‬ ‫اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﺠﺎزی و اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ را ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﺴﺖ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎﻻ را ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﭘﺴﺖ ﺟﻤﻬﻮری‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻣﻬﯿﺎ ﻧﻤﻮده اﯾﻢ

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ﺟﻬﺎن دﯾﺘﺎ در ﭘﮑﯿﺞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن و ﺑﺎ‬ ‫اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﭼﻮن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ آﻧﻼﯾﻦ, ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺘﻮا ,ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎه, ﻣﺎوژل ﻫﺎی ﮔﺰارﺷﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﮐﺎرﺑﺮی در ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ و ‫ﻓﺮوش اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ درﺳﻄﺢ ﺧﺮد و ﮐﻼن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ وﯾﮋﮔﯽ ﺳﻬﻮﻟﺖ و راﺣﺘﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﯿﺰ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﻓﺮاد و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺗﻨﻬﺎ‬ ‫ورود ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺑﻠﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ وارد ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺎرﺳﯽ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺧﻮد را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ‬ ‫ﻧﯿﺰ در اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش ﻧﺴﺨﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ داﺷﺖ و اﻋﺘﺮاف ﻣﯿﮑﻨﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﻌﯽ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻫﺮ اﯾﺮادی ﮐﻪ‬‫وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ را رﻓﻊ ﮐﻨﻢ و ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﮐﺎرﺑﺮ ﭘﺴﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد.‬

ﻫﺪف ﻣﻦ از راه اﻧﺪازی ﻃﺮح ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺳﺎز ﺟﻬﺎن دﯾﺘﺎ :‬

‫ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی داﺧﻠﯽ وﺧﺎرﺟﯽ‬

‫ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﺑﻪ ﻗﺸﺮ وﺳﯿﻌﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ‬

اﯾﺠﺎد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾﺪ درآﻣﺪی وﯾﮋه ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻ و ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪ‬

‫از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻓﺮاﻫﻢ آوردن اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺮدم ﺣﺘﯽ در دورﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت‬ ‫ﺷﻬﺮﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی دﯾﮕﺮ‬

ﮐﺎﻫﺶ اﺗﻼف ﻫﺰﯾﻨﻪ و زﻣﺎن ﻣﺮدم در ﺧﺮﯾﺪ‬

‫ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﻬﺮی و آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا و آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ‬ ‫و اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ و اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ‬.

‫ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﻣﺮوزه اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎ و درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺴﻮس ﺟﻠﺐ ﺷﺪه و ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی ﮔﺴﺘﺮده در ﺧﺼﻮص ﺧﺮﯾﺪ از ﻓﺮوﺷﮕﺎه‬ ‫ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎی در دﺳﺖ اﻗﺪام ﻣﺎ، ﺑﺤﺚ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺳﺖ.‬

اﻧﺸﺎﷲ ﺑﺎ ﺗﻮﮐﻞ ﺑﻪ ﺧﺪای ﻣﻬﺮﺑﺎن و ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮد ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﺑﺴﻮی ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺻﺤﯿﺢ از ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺠﺎرت‬ ‫اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺟﻬﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺑﺎزار ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ راه از ﻫﯿﭻ ﮐﻮﺷﺶ و ﺗﻼﺷﯽ در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺧﻮد ﻓﺮوﮔﺬار‬ ‫ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد و ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ اﻋﻼم ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﺨﺶ ﻣﺸﺎوره ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺳﺎز اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺟﻬﺎن دﯾﺘﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻣﯿﻞ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺳﻮاﻻت ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺤﺘﺮم‬ ‫ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.‬

منبع توضیحات و عکس پست:

گروه آموزشی الهی

https://mortezaelahi.com/


شنبه 19 خرداد 1403 - 21:00
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
  • ارسال پاسخ
    پرش به انجمن :