ابوالفضل جوکار (بنیان گذار ناشر برند کمک آموزشی ﮔﺎج‬ یا گروه آموزشی جوکار)
جمعه 22 تیر 1403 - 2:44 بعد از ظهر

نام کاربری : پسورد : یا عضویت | رمز عبور را فراموش کردمارسال پاسخ
تعداد بازدید 45
نویسنده پیام
aghaye_mim آفلاین


ارسال‌ها : 53
عضویت: 11 /3 /1403


ابوالفضل جوکار (بنیان گذار ناشر برند کمک آموزشی ﮔﺎج‬ یا گروه آموزشی جوکار)

786

اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺟﻮﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ کار‬!

‫‫اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺟﻮﮐﺎرﮐﺎرش را از ۲۱ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺷﺮوع ﮐﺮده است. اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺳﻤﺶ ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﮔﻬﮕﺎه ﺑﺎﻣﯿﻪ ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻨﯽ‬ ‫ﺑﻔﺮوﺷﺪ و ﭘﻮل ﮐﯿﻒ و ﮐﺘﺎﺑﺶ را در ﺑﯿﺎورد. ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮده و ﺑﯿﺸﺘﺮ دﻧﺒﺎل درس ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﻮل.

‫‫اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺟﻮﮐﺎر می گوید: “ﺗﻮی ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺎ از ۳۵ ﺷﺎﮔﺮد، ﺷﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﻫﻔﺖ ﯾﺎ ﻫﺸﺖ‬ ‫ﻧﻔﺮﺷﺎن ﻓﮑﺮﺷﺎن ﭘﯽ درس ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﻮد و ﭘﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ دﯾﭙﻠﻢ رﺳﯿﺪ، ﻫﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﻧﺒﺎل ﮐﺎر و ﭘﻮل درآوردن ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ درس و ﻣﺸﻖ. ﻣﺎﻫﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫درﺳﺨﻮان ﺗﺮ ﺑﻮدﯾﻢ، اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ. ﻓﮑﺮش را ﺑﮑﻨﯿﺪ، ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی ﭘﻮل ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ و ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ از ﻫﻢ ﻗﺮض ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯿﻢ، ﭼﻪ‬ ‫ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮوﯾﻢ ﮐﻼس ﮐﻨﮑﻮر«. ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻘﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺪرﺳﻪ را ﺗﻤﺎم ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮدش در ﺳﺎل ۷۲ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭘﻮﻟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻣﯽرود و ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ روی ﯾﮑﯽ از ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه آزاد!”

‫‫اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺟﻮﮐﺎر می گوید: “ﯾﺎدم ﻣﯽآﯾﺪ آن ﻣﻮﻗﻊ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ و ﺗﺮم روی ﻫﻢ ۶۲ ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﺮای ﺧﻮدش ﭘﻮل زﯾﺎدی ﺑﻮد. ۲۰ ﺗﻮﻣﺎن از ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺤﻠﻪ وام ﮔﺮﻓﺘﻢ و ۳۰ دﻓﻌﻪ‬ ‫ﺗﻮی ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻤﺸﻬﺮی آﮔﻬﯽ دادم؛ ﺗﺪرﯾﺲ ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ، ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺑﻌﺪ از ﻗﺒﻮﻟﯽ. ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺗﻤﺎس ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺎن ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ داﻧﺶ آﻣﻮز.‬ ‫زﻧﮓ ﻣﯽزدﻧﺪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ اﮔﺮ ﺷﺎﮔﺮد ﺧﻮب ﺳﺮاغ دارم ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻢ.”

‫‫اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺟﻮﮐﺎر می گوید: “ﮐﺎرم ﺧﯿﻠﯽ زود ﮔﺮﻓﺖ. ﻓﮑﺮش را ﻫﻢ‬ ‫ﻧﻤﯽﮐﺮدم اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﮐﻼس ﻫﺎ اﯾﻦ ﻗﺪر زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل ۷۴ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ دو ﺷﻌﺒﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ در رﺳﺎﻟﺖ و ﺳﻌﺎدت آﺑﺎد‬ ‫ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﻨﻢ.”

‫‫اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺟﻮﮐﺎر در ۲۰ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺳﻪ ﺷﻌﺒﻪ آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﺑﺎﺷﺪ. درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮدش ﺑﺎ ﯾﮏ اﺷﺘﺒﺎه ﻫﺮ ﺳﻪ ﺷﻌﺒﻪ را ‫از دﺳﺖ داد.‬

‫‫اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺟﻮﮐﺎر,گاج نقره ای,فروشگاه گاج,دانلود کتاب های گاج,کارنامه گاج,‫‫اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺟﻮﮐﺎر,خلاصه زندگی یک فرد موفق ایرانی,نام افراد موفق,زندگی نامه افراد موفق و ثروتمند ایرانی,داستان افراد موفق,نام افراد موفق ایرانی,افراد موفق ایرانی در جهان,

‫‫اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺟﻮﮐﺎرو اﯾﺪه ﺗﻮﻟﺪ ﮔﺎج‬

‫‫اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺟﻮﮐﺎر در ﺳﺎل ۷۳‬ ‫ﯾﮏ روز از ﻫﻤﺎن روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ آﻣﻮزﺷﮕﺎه داﺷﺘﻪ و ﻫﻢ در اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﻣﺪارس ﺗﻬﺮان و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ درس ﻣﯽداده، دﻋﻮت ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺮود و ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎی‬ ‫ﺷﻬﺮ ﯾﺰد ﻫﻢ ﺷﯿﻤﯽ درس ﺑﺪﻫﺪ. ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻌﺪ از اﺣﻮاﻟﭙﺮﺳﯽ و ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪن از وﺿﻌﯿﺖ درﺳﯽ ﺷﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﺨﺒﻪ ای ﺣﻀﻮر ‫دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻼس ﻫﺎی ﮐﻨﮑﻮر و ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﮐﺘﺎب ﻫﺎ و ﺟﺰوه ﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻫﻢ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﺸﺎن‬ ‫ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ اﺳﺖ.

‫‫اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺟﻮﮐﺎردر اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ: “دﯾﺪم ﺣﺎﻻ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ، اﮔﺮ ﮐﺘﺎب ﺧﻮب و ﺟﺎﻣﻌﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ‬ ‫ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﮐﻨﮑﻮر ﺗﻤﺎم ﻧﮑﺎت را ﯾﺎدﺷﺎن ﺑﺪﻫﺪ، ﺣﺘﻤﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﺸﺎن ﺣﺘﻤﯽ اﺳﺖ. ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ اوﻟﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﯿﻤﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده را ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﻨﻢ.”

‫‫اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺟﻮﮐﺎرو ﻓﺮوش ﯾﮏ ﺧﻮدروی ﭘﺮ ﺑﺮﮐﺖ‬

‫‫اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺟﻮﮐﺎرمی گوید: “‫آن ﻣﻮﻗﻊ ﻫﯿﭻ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺎﺷﯿﻨﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻢ. ﻫﻤﺎن را ﻓﺮوﺧﺘﻢ و ﺗﺒﺪﯾﻠﺶ ﮐﺮدم ﺑﻪ ﮐﺘﺎب اﻣﺎ ﺧﺐ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ آن را ﻧﻤﯽﺧﺮﯾﺪ و ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪم‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﺸﺎن را ﻣﺠﺎﻧﯽ ﻫﺪﯾﻪ ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯽ.”

‫‫اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺟﻮﮐﺎر می گوید: “‫ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ آن ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ درد ﺧﻮرد ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﮐﺘﺎب آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ و از‬ آن ﺧﻮﺷﺸﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ. ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ، ۱۰ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن وام ﮔﺮﻓﺘﻢ و در ﺳﺎل ۸۱ از ﯾﮏ ﺳﺮی ﻣﻌﻠﻢ ﺧﺒﺮه دﻋﻮت ﮐﺮدم ﺗﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ را ﺑﻠﺪﻧﺪ و در‬ ‫ﮐﻼس ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﺎن ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﺑﺎ ﻟﺤﻦ ﺳﺎده ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ. از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ را ﻫﺪﯾﻪ داده ﺑﻮدم و ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻢ ﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺑﻮد، ﮐﺘﺎب ﻫﺎی‫ﺟﺪﯾﺪﻣﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﻓﺮوش ﮐﺮد و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﺮوش ﻫﻤﺎن ﮐﺘﺎب ﻫﺎ در ﺳﺎل ۸۱ ﮔﺎج را ﺗأﺳﯿﺲ ﮐﻨﯿﻢ.‬”

‫‫اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺟﻮﮐﺎر,گاج نقره ای,فروشگاه گاج,دانلود کتاب های گاج,کارنامه گاج,‫‫اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺟﻮﮐﺎر,خلاصه زندگی یک فرد موفق ایرانی,نام افراد موفق,زندگی نامه افراد موفق و ثروتمند ایرانی,داستان افراد موفق,نام افراد موفق ایرانی,افراد موفق ایرانی در جهان,

‫‫اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺟﻮﮐﺎر و ‫ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﭘﺪر ﺧﻮاﻧﺪه ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ‬ کنکور

‫ﺳﺎل ۸۱ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻗﻠﻢ ﭼﯽ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺑﺰرگ و ﺑﯽ ﺧﺪﺷﻪ ای ﺑﺮای ﺧﻮدش ﺗﺸﮑﯿﻞ داده و آوازه اش در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮر ﭘﯿﭽﯿﺪه، آﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺑﻪ‬ ‫ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﻮﺷﻪ ای از ﻣﯿﺪان را از آن ﺧﻮد ﮐﺮد، ﻋﻠﻮی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ و ﻗﻮی ﺗﺮﯾﻦ، ﻗﻠﻤﺮواش را در ﺷﺮق و ﻏﺮب ﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﺪه و ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﮐﻨﮑﻮر ﮐﻮﭼﮏ و‬ ‫ﺑﺰرگ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ ﭘﺪرﺧﻮاﻧﺪه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺷﻬﺮت ﺧﻮﺑﯽ دارﻧﺪ ﻫﻢ در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ادﻋﺎی اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺮده اﻧﺪ، ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﻮﮐﺎر ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﺷﯿﻤﯽ‬ ‫ﺳﺎده و ﭼﻨﺪ ﮐﺘﺎب ﺳﺎده دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﺎرزه ای ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ.

اﻣﺎ ‫‫اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺟﻮﮐﺎر درﺑﺎره ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺶ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﭼﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:‬ “‫ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از آن ﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ آن ﻣﻮﻗﻊ، ﮐﻪ اﻻن ﻫﻢ ﺣﻀﻮر ﭼﻨﺪان ﺟﺪی ای ﻧﺪارﻧﺪ. ﺣﺘﯽ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ آن ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ روی ﻣﺴﺎﺋﻞ دﻗﯿﻖ ﺷﻮد و ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺤﺘﻮا ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ، در ﻓﮑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﺶ را وﺳﯿﻊ ﮐﻨﺪ. ﭘﺲ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ و روی ﻣﺤﺘﻮا ﮐﺎر ﮐﻨﺪ، ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﻫﻢ ﺑﺮﻧﺪه اﺳﺖ.‬”

‫‫اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺟﻮﮐﺎر و ‫ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺟﺪﯾﺪ‬

‫ﻇﻬﻮر ﮔﺎج ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﺗﺎﺑﻠﻮی دﮐﺘﺮ ﺣﺴﺎﺑﯽ در ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد و ﺑﺮای ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺷﻬﯿﺮ‬ ﺑﺮای زﻧﺪه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻧﺎم ﺟﺪ ﺑﺰرﮔﺸﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ای اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ راﻫﺶ را اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ، اﻣﺎ ﮔﻮﯾﺎ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.

‫‫اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺟﻮﮐﺎر می گوید: “‫اول ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ‬ ‫از ﺗﺎﺑﻠﻮ اﻧﯿﺸﺘﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﻋﺪه ای ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭼﺮا از اﺳﺘﺎدان ﺷﻬﯿﺮ ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﺜﻞ دﮐﺘﺮ ﺣﺴﺎﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ؟ این اولین ایده تبلیغاتی ما بود و البته‬ ‫ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰور ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺮوش را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد. ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﺳﻪ ﺳﺎل وﻗﺖ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﯽﺗﻮان در ﯾﮏ‬ ‫ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن رﺳﯿﺪ.‬”

‫‫اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺟﻮﮐﺎر و آزﻣﻮن های آزﻣﺎﯾﺸﯽ

‫‫اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺟﻮﮐﺎر در پاسخ به این سؤال که چرا ﮔﺎج در ﮐﻨﺎر ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻼت، آﻣﻮزﺷﮕﺎه و ﺑﺮﮔﺰاری‬ ‫آزﻣﻮن ﻧﺪارد، می گوید: “در دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭼﺸﻢ راﺳﺖ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﭼﭗ ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮐﺎرﻫﺎ اﯾﻦ ﻗﺪر ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﺪه ﻣﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪارم وارد‬ ‫اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺸﻮم. ﻣﺎ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ، ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﻫﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ. ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر ﻧﺸﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ‬ ‫اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﮐﺎر را ﺧﻮب اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ.”

ولی در سال 89، گروه آموزشی جوکار، ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ آزﻣﻮن آزﻣﺎﯾﺸﯽ را برگزار کرد و ‫‫اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺟﻮﮐﺎر در پاسخ می گوید: “ﻣﻌﺘﻘﺪم ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﭘﺪﯾﺪ آورد ﺗﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﯿﺶ از ﮐﻨﮑﻮر ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺮﺳﺸﺎن را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ، ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل‬‫ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﻟﻦ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ در ﮐﻞ اﯾﺮان ﮔﺸﺘﻢ و ﻓﻬﻤﯿﺪم اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻦ ﺟﺎﯾﯽ ﺟﺰ ﺷﺒﺴﺘﺎن ﻣﺼﻠﯽ ﺑﺎ ۶۳ ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ. داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻗﻄﻌﺎ وﻗﺘﯽ‬ ‫دراﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮده اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﺗﺮﺳﺸﺎن ﻣﯽرﯾﺰد.”

‫‫اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺟﻮﮐﺎر و تقدیر از نخبگان

‫‫اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺟﻮﮐﺎر می گوید: “ﻣﺎ ﺳﺎل ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﻫﻢ ﺑﻪ رﺗﺒﻪ ﻫﺎی اول ﮐﻨﮑﻮر ﭘﮋو ﻣﯽدادﯾﻢ، اﺻﻼ ﻫﻢ‬‫ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮد از ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﮔﺎج اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ. سال های بعد هم ﺣﺠﻢ ﻫﺪﯾﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎﻻ ﺑﺮدﯾﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ آن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آزﻣﻮن ﺑﺰرگ ﻫﻢ‬ ‫رﺗﺒﻪ ﻫﺎی اول ﻣﯽآورﻧﺪ و ﻧﺨﺒﻪ اﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺷﻮﻧﺪ.

‫‫اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺟﻮﮐﺎر می گوید: ” اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ‬‫دوﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻔﺮات ﺑﺮﺗﺮ ﮐﻨﮑﻮر ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺎﺷﯿﻦ و ﺑﻮرﺳﯿﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد. اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻧﺨﺒﮕﺎن از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج‬ ‫ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺎن ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد. ﺧﯿﻠﯽ از آن ﻫﺎ ﭘﺎﯾﺸﺎن را ﮐﻪ از اﯾﺮان ﺑﯿﺮون ﺑﮕﺬارﻧﺪ، ﻣﺎﺷﯿﻦ و ﺧﺎﻧﻪ ﺟﻠﻮی ﭘﺎﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ. ﺣﺎﻻ اﮔﺮ ﻣﺎ ﯾﮏ‬ ‫ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻪ آنها ﺑﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ.‬”

منبع توضیحات و پست:

گروه آموزشی الهی

https://mortezaelahi.com/


جمعه 18 خرداد 1403 - 11:40
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
  • ارسال پاسخ
    پرش به انجمن :