زندگی نامه مهدی خان محمدی(موسس نان سحر)
جمعه 22 تیر 1403 - 2:54 بعد از ظهر

نام کاربری : پسورد : یا عضویت | رمز عبور را فراموش کردمارسال پاسخ
تعداد بازدید 48
نویسنده پیام
aghaye_mim آفلاین


ارسال‌ها : 53
عضویت: 11 /3 /1403


زندگی نامه مهدی خان محمدی(موسس نان سحر)

786

زندگی نامه موسس نان سحر مهدی خان محمدی کارآفرین برتر (در بخش زندگینامه افراد موفق و ثروتمند ایرانی و روش زندگی افراد موفق)

در این بخش از زندگینامه افراد موفق و ثروتمند ایرانی و روش زندگی افراد موفق با زندگی نامه موسس نان سحر مهدی خان محمدی کارآفرین برتر آشنا می شوید. در ادامه با گروه آموزشی الهی همراه باشید.

زندگی نامه موسس نان سحر مهدی خان محمدی کارآفرین برتر (در بخش زندگینامه افراد موفق و ثروتمند ایرانی و روش زندگی افراد موفق) >>> در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺑﻬﺮ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪم و ﭘﺪرم در آن زﻣﺎن ﺗﺎﺟﺮ ﻓﺮش ﺑﻮد وﻟﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ورﺷﮑﺴﺖ ﺷﺪﻧﺪ و وﻗﺘﯽ اﻣﺘﺤﺎن ﺷﺸﻢ اﺑﺘﺪاﯾﯽ را دادم دﯾﮕﺮﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ‫ﻧﺮﻓﺘﻢ و از ﻫﻤﺎن ﺟﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻬﺮان ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدم.

اﺑﺘﺪا در ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﺑﻌﺪ در ﯾﮏ ﻣﻐﺎزه ﻣﯿﻮه ﻓﺮوﺷﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪم ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻣﻦ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ رﯾﺎل اﯿﻦ ﭘﻮل ﻫﺎ را ﻫﻢ ﺑﺮای ﺧﻮدم ﺑﺮ ﻧﻤﯽ داﺷﺘﻢ و ﮐﻠﯿﻪ ﭘﻮل ﻫﺎ را ﺑﺮای ﭘﺪرم ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎدم روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺪرم ورﺷﮑﺴﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺴﯿﺎر روزﻫﺎی ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻮد و داﺋﻤﺎً ‫روز ﺷﻤﺎری ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت زودﺗﺮ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد و ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻢ.

زندگی نامه موسس نان سحر مهدی خان محمدی کارآفرین برتر (در بخش زندگینامه افراد موفق و ثروتمند ایرانی و روش زندگی افراد موفق) >>> ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﮐﺎر در ﻣﯿﻮه ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮐﻔﺶ ‫ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪم وﺧﯿﻠﯽ زود ﺗﺮﻗﯽ ﮐﺮدم. در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻤﻮﯾﻢ ﺷﻐﻞ ﻧﺎن ﻓﺮوﺷﯽ داﺷﺖ و ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪ و ﻣﻦ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﺮدم ﺗﺎ وی ‫ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺶ را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ دﻧﯿﺎی ﺑﯿﺮون ﺑﺎ ﻓﻀﺎی در ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺴﯿﺎری در آن وﺟﻮد دارد از ‫ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮐﻔﺶ اﺳﺘﻌﻔﺎ دادم وﻟﯽ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ دﻧﺒﺎل ﮐﺎری ﺑﺮوم ﮐﻪ ﺧﻮدم رﺋﯿﺲ ﺧﻮدم ﺑﺎﺷﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﺎن ‫ﻓﺮوﺷﯽ را ﺗﺎ ۶ﻣﺎه اداﻣﻪ دادم و ﺑﻌﺪ از آن از ﻋﻤﻮﯾﻢ اﺟﺎزه ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﺧﺮﯾﺪم و ﺑﺎ آن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدم.

زندگی نامه موسس نان سحر مهدی خان محمدی کارآفرین برتر (در بخش زندگینامه افراد موفق و ثروتمند ایرانی و روش زندگی افراد موفق) >>> ‫ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﮐﺎر ﻣﺎ روﻧﻖ ﮔﺮﻓﺖ، ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺎن ﻣﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺎن ﺳﺤﺮ ﻓﻌﻠﯽ را اﺑﺘﺪا ﭼﻬﺎر ﺳﺎل اﺟﺎره ‫ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻌﺪ از ﭼﻬﺎر ﺳﺎل آن را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدم و ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ آن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﺮدم و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت را از آﻟﻤﺎن وارد ﮐﺮدﯾﻢ و ‫ﻣﻦ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺼﻮﺻﯽ از آﻟﻤﺎن وارد ﮐﺮدﯾﻢ. ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت آﻣﺪ و ﺗﺤﻮل ﮐﺎر ﻣﺎ از آن روز ﺷﺮوع ﺷﺪ. ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب اﻣﮑﺎن ‫اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت را ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﯿﻢ. وﺑﻌﺪ از ‫ﻣﺪﺗﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﻧﻮاﻗﺺ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ را ﻫﻢ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﯿﻢ.

زندگی نامه موسس نان سحر مهدی خان محمدی کارآفرین برتر (در بخش زندگینامه افراد موفق و ثروتمند ایرانی و روش زندگی افراد موفق) >>> در دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻢ وﺟﻮد داﺷﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﯿﺎﯾﻢ و ﮐﺎر‫ﮐﻨﻢ و ﭘﺪرم را از آن وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺠﺎت دﻫﻢ وﻟﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮐﻔﺶ ﺑﯿﺮون آﻣﺪم و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺑﺎزار و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ اﺳﺖ، روﯾﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﺘﺮی ‫را در ﺳﺮ ﻣﯽ ﭘﺮوراﻧﺪم. ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎ واروﭘﺎ را ﮔﺸﺘﻪ ام وﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم در ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان اﻧﺴﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺎن ‫ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺴﯿﺎر داﺷﺘﻢ و آرزوﯾﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ ﻧﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ودر ﮐﺎرم ﻣﺆﻓﻖ ﺑﺎﺷﻢ و ﻣﺮدم ﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﺮﻧﺪ ﺑﺮاﯾﻢ دﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

زندگی نامه موسس نان سحر مهدی خان محمدی کارآفرین برتر (در بخش زندگینامه افراد موفق و ثروتمند ایرانی و روش زندگی افراد موفق) >>> در ‫ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ آن ﺷﮑﻞ دﭼﺎر ﺑﺤﺮان ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺸﺪه ام وﻟﯽ ﻣﻦ ﺗﺎزه ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻧﺎن ﺳﺤﺮ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻢ و دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﺪر وﻣﺎدرم ﺧﺪﻣﺖ ‫ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺎدرم ﻓﻮت ﮐﺮد. اﻻن ﺧﯿﻠﯽ اﻓﺴﻮس ‫ﻣﯽ ﺧﻮرم ﮐﻪ ﭼﺮا ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪارم واﻓﺴﻮس ﻣﯽ ﺧﻮرم ﮐﻪ ای ﮐﺎش ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻫﻢ داﺷﺘﻢ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﺪم ‫وﻟﯽ اﻋﺘﻘﺎد ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺷﺮط اﺻﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻢ در ﮐﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺗﺤﺼﯿﻞ او را ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺘﻮد. آﯾﻨﺪه را ﺑﺴﯿﺎر روﺷﻦ ﻣﯽ ‫ﺑﯿﻨﻢ ﭼﻮن ﮐﻼً اﻧﺴﺎن ﺧﻮش ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﻢ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﺪ ﺣﺘﻤﺎً در ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﺆﻓﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ.

زندگی نامه موسس نان سحر مهدی خان محمدی کارآفرین برتر (در بخش زندگینامه افراد موفق و ثروتمند ایرانی و روش زندگی افراد موفق) >>> ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ ‫دﺳﺖ ﺧﻮد اﻧﺴﺎن اﺳﺖ، ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و ﻗﺴﻤﺖ در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪﮐﯽ دارﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪم ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﺶ را ﺧﻮدش رﻗﻢ ﻣﯽ زﻧﺪ. در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪ ‫ﺷﺎﻧﺴﯽ ﻫﺎی زﯾﺎدی آوردم وﻟﯽ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﮐﺎر ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ و ای ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺗﻼش ﺧﻮدم ﺑﻮد. ﻫﺮ ﮐﺎری ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ ﺧﺎص ﺧﻮدش را دارد اﮔﺮ‫ﺑﻪ ﮐﺎرﺗﺎن اﯾﻤﺎن دارﯾﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ اﮔﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺨﻮرﯾﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ و ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﮐﺎری را ﻧﺼﻔﻪ رﻫﺎ ﻧﮑﺮده ام و ‫ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺸﮑﻨﻢ.

زندگی نامه موسس نان سحر مهدی خان محمدی کارآفرین برتر (در بخش زندگینامه افراد موفق و ثروتمند ایرانی و روش زندگی افراد موفق) >>> ‫از اﻧﺘقاد ﻫﺮاﺳﯽ ﻧﺪارم وﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ دﯾﮕﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ام. اﮔﺮ اﻧﺘﻘﺎد ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮد ﺧﻮدش ‫ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام اﻧﺘﻘﺎد ﺳﺎزﻧﺪه اﺳﺖ وﮐﺪام ﻣﺸﮑﻞ آﻓﺮﯾﻦ.

‫اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ و ﻫﺪف ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻫﺪاف ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪ ودر ﮐﺎرﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ از زﻧﺪﮔﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ‫ﺑﺴﯿﺎرﻋﻘﺐ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ. ﻫﺪﻓﻢ از ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ام و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮد. ﺑﺎ رﻗﺒﺎی داﺧﻠﯽ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ دارﯾﻢ و‫اﻋﺘﻘﺎد دارم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ. ‫از ﺟﻮاﻧﺎن ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اول اﻋﺘﻘﺎدﺷﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ و دوم اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪون ﺗﻼش ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ. ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ و در ﮐﻨﺎر ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﻢ ‫آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ .

در این بخش از زندگینامه افراد موفق و ثروتمند ایرانی و روش زندگی افراد موفق با زندگی نامه موسس نان سحر مهدی خان محمدی کارآفرین برتر آشنا شدید.

منبع توضیحات و عکس:

گروه آموزشی الهی

https://mortezaelahi.com//


جمعه 18 خرداد 1403 - 11:04
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
  • ارسال پاسخ
    پرش به انجمن :