بیشترین میزان درآمد شما در یک ماه در صنعت بازاریابی شبکه ای حدودا چقدر بوده است؟(صداقت)
(35.79%) 276
0-200 هزار تومان
(12.84%) 99
200-400 هزار تومان
(8.560%) 66
400-800 هزار تومان
(6.744%) 52
یک میلیون تومان
(7.003%) 54
یک تا 2 میلیون تومان
(5.317%) 41
2 تا 3 میلیون تومان
(4.150%) 32
3 تا پنج میلیون تومان
(2.464%) 19
5 تا هشت میلیون تومان
(3.242%) 25
هشت تا 10 میلیون تومان
(1.167%) 9
10 تا 15 میلیون تومان
(1.167%) 9
15 تا 20 میلیون تومان
(1.037%) 8
20 تا 30 میلیون تومان
(10.50%) 81
بالای 30 میلیون تومان

تعداد شرکت کنندگان : 771