بیشترین میزان درآمد شما در یک ماه در صنعت بازاریابی شبکه ای حدودا چقدر بوده است؟(صداقت)
(36.74%) 266
0-200 هزار تومان
(12.70%) 92
200-400 هزار تومان
(8.701%) 63
400-800 هزار تومان
(6.767%) 49
یک میلیون تومان
(7.182%) 52
یک تا 2 میلیون تومان
(5.386%) 39
2 تا 3 میلیون تومان
(4.143%) 30
3 تا پنج میلیون تومان
(2.486%) 18
5 تا هشت میلیون تومان
(2.900%) 21
هشت تا 10 میلیون تومان
(0.828%) 6
10 تا 15 میلیون تومان
(1.104%) 8
15 تا 20 میلیون تومان
(0.966%) 7
20 تا 30 میلیون تومان
(10.08%) 73
بالای 30 میلیون تومان

تعداد شرکت کنندگان : 724