بیشترین میزان درآمد شما در یک ماه در صنعت بازاریابی شبکه ای حدودا چقدر بوده است؟(صداقت)
(36.58%) 270
0-200 هزار تومان
(12.73%) 94
200-400 هزار تومان
(8.536%) 63
400-800 هزار تومان
(6.775%) 50
یک میلیون تومان
(7.046%) 52
یک تا 2 میلیون تومان
(5.284%) 39
2 تا 3 میلیون تومان
(4.200%) 31
3 تا پنج میلیون تومان
(2.439%) 18
5 تا هشت میلیون تومان
(2.981%) 22
هشت تا 10 میلیون تومان
(0.948%) 7
10 تا 15 میلیون تومان
(1.219%) 9
15 تا 20 میلیون تومان
(0.948%) 7
20 تا 30 میلیون تومان
(10.29%) 76
بالای 30 میلیون تومان

تعداد شرکت کنندگان : 738