بیشترین میزان درآمد شما در یک ماه در صنعت بازاریابی شبکه ای حدودا چقدر بوده است؟(صداقت)
(36.26%) 272
0-200 هزار تومان
(12.8%) 96
200-400 هزار تومان
(8.533%) 64
400-800 هزار تومان
(6.666%) 50
یک میلیون تومان
(7.2%) 54
یک تا 2 میلیون تومان
(5.333%) 40
2 تا 3 میلیون تومان
(4.133%) 31
3 تا پنج میلیون تومان
(2.4%) 18
5 تا هشت میلیون تومان
(3.066%) 23
هشت تا 10 میلیون تومان
(1.066%) 8
10 تا 15 میلیون تومان
(1.2%) 9
15 تا 20 میلیون تومان
(0.933%) 7
20 تا 30 میلیون تومان
(10.4%) 78
بالای 30 میلیون تومان

تعداد شرکت کنندگان : 750