بیشترین میزان درآمد شما در یک ماه در صنعت بازاریابی شبکه ای حدودا چقدر بوده است؟(صداقت)
(35.45%) 278
0-200 هزار تومان
(12.62%) 99
200-400 هزار تومان
(8.673%) 68
400-800 هزار تومان
(6.632%) 52
یک میلیون تومان
(6.887%) 54
یک تا 2 میلیون تومان
(5.229%) 41
2 تا 3 میلیون تومان
(4.081%) 32
3 تا پنج میلیون تومان
(2.551%) 20
5 تا هشت میلیون تومان
(3.443%) 27
هشت تا 10 میلیون تومان
(1.530%) 12
10 تا 15 میلیون تومان
(1.275%) 10
15 تا 20 میلیون تومان
(1.020%) 8
20 تا 30 میلیون تومان
(10.58%) 83
بالای 30 میلیون تومان

تعداد شرکت کنندگان : 784