بیشترین میزان درآمد شما در یک ماه در صنعت بازاریابی شبکه ای حدودا چقدر بوده است؟(صداقت)
(35.93%) 276
0-200 هزار تومان
(12.89%) 99
200-400 هزار تومان
(8.463%) 65
400-800 هزار تومان
(6.770%) 52
یک میلیون تومان
(7.031%) 54
یک تا 2 میلیون تومان
(5.208%) 40
2 تا 3 میلیون تومان
(4.036%) 31
3 تا پنج میلیون تومان
(2.473%) 19
5 تا هشت میلیون تومان
(3.255%) 25
هشت تا 10 میلیون تومان
(1.171%) 9
10 تا 15 میلیون تومان
(1.171%) 9
15 تا 20 میلیون تومان
(1.041%) 8
20 تا 30 میلیون تومان
(10.54%) 81
بالای 30 میلیون تومان

تعداد شرکت کنندگان : 768