بیشترین میزان درآمد شما در یک ماه در صنعت بازاریابی شبکه ای حدودا چقدر بوده است؟(صداقت)
(38.37%) 246
0-200 هزار تومان
(13.26%) 85
200-400 هزار تومان
(8.736%) 56
400-800 هزار تومان
(6.552%) 42
یک میلیون تومان
(6.708%) 43
یک تا 2 میلیون تومان
(5.148%) 33
2 تا 3 میلیون تومان
(4.056%) 26
3 تا پنج میلیون تومان
(1.872%) 12
5 تا هشت میلیون تومان
(2.184%) 14
هشت تا 10 میلیون تومان
(0.780%) 5
10 تا 15 میلیون تومان
(1.248%) 8
15 تا 20 میلیون تومان
(0.468%) 3
20 تا 30 میلیون تومان
(10.60%) 68
بالای 30 میلیون تومان

تعداد شرکت کنندگان : 641