بیشترین میزان درآمد شما در یک ماه در صنعت بازاریابی شبکه ای حدودا چقدر بوده است؟(صداقت)
(36.48%) 270
0-200 هزار تومان
(12.70%) 94
200-400 هزار تومان
(8.513%) 63
400-800 هزار تومان
(6.756%) 50
یک میلیون تومان
(7.162%) 53
یک تا 2 میلیون تومان
(5.270%) 39
2 تا 3 میلیون تومان
(4.189%) 31
3 تا پنج میلیون تومان
(2.432%) 18
5 تا هشت میلیون تومان
(2.972%) 22
هشت تا 10 میلیون تومان
(1.081%) 8
10 تا 15 میلیون تومان
(1.216%) 9
15 تا 20 میلیون تومان
(0.945%) 7
20 تا 30 میلیون تومان
(10.27%) 76
بالای 30 میلیون تومان

تعداد شرکت کنندگان : 740