بیشترین میزان درآمد شما در یک ماه در صنعت بازاریابی شبکه ای حدودا چقدر بوده است؟(صداقت)
(37.99%) 250
0-200 هزار تومان
(13.06%) 86
200-400 هزار تومان
(8.814%) 58
400-800 هزار تومان
(6.382%) 42
یک میلیون تومان
(6.838%) 45
یک تا 2 میلیون تومان
(5.319%) 35
2 تا 3 میلیون تومان
(4.103%) 27
3 تا پنج میلیون تومان
(1.975%) 13
5 تا هشت میلیون تومان
(2.279%) 15
هشت تا 10 میلیون تومان
(0.759%) 5
10 تا 15 میلیون تومان
(1.215%) 8
15 تا 20 میلیون تومان
(0.759%) 5
20 تا 30 میلیون تومان
(10.48%) 69
بالای 30 میلیون تومان

تعداد شرکت کنندگان : 658