بیشترین میزان درآمد شما در یک ماه در صنعت بازاریابی شبکه ای حدودا چقدر بوده است؟(صداقت)
(39.00%) 243
0-200 هزار تومان
(13.48%) 84
200-400 هزار تومان
(8.186%) 51
400-800 هزار تومان
(6.741%) 42
یک میلیون تومان
(6.741%) 42
یک تا 2 میلیون تومان
(5.296%) 33
2 تا 3 میلیون تومان
(4.012%) 25
3 تا پنج میلیون تومان
(1.765%) 11
5 تا هشت میلیون تومان
(1.926%) 12
هشت تا 10 میلیون تومان
(0.802%) 5
10 تا 15 میلیون تومان
(1.284%) 8
15 تا 20 میلیون تومان
(0.481%) 3
20 تا 30 میلیون تومان
(10.27%) 64
بالای 30 میلیون تومان

تعداد شرکت کنندگان : 623