بیشترین میزان درآمد شما در یک ماه در صنعت بازاریابی شبکه ای حدودا چقدر بوده است؟(صداقت)
(39.42%) 235
0-200 هزار تومان
(13.59%) 81
200-400 هزار تومان
(7.718%) 46
400-800 هزار تومان
(6.543%) 39
یک میلیون تومان
(6.879%) 41
یک تا 2 میلیون تومان
(5.033%) 30
2 تا 3 میلیون تومان
(4.026%) 24
3 تا پنج میلیون تومان
(1.677%) 10
5 تا هشت میلیون تومان
(1.845%) 11
هشت تا 10 میلیون تومان
(0.838%) 5
10 تا 15 میلیون تومان
(1.342%) 8
15 تا 20 میلیون تومان
(0.503%) 3
20 تا 30 میلیون تومان
(10.57%) 63
بالای 30 میلیون تومان

تعداد شرکت کنندگان : 596