بیشترین میزان درآمد شما در یک ماه در صنعت بازاریابی شبکه ای حدودا چقدر بوده است؟(صداقت)
(39.18%) 241
0-200 هزار تومان
(13.65%) 84
200-400 هزار تومان
(7.967%) 49
400-800 هزار تومان
(6.829%) 42
یک میلیون تومان
(6.666%) 41
یک تا 2 میلیون تومان
(5.203%) 32
2 تا 3 میلیون تومان
(3.902%) 24
3 تا پنج میلیون تومان
(1.788%) 11
5 تا هشت میلیون تومان
(1.788%) 11
هشت تا 10 میلیون تومان
(0.813%) 5
10 تا 15 میلیون تومان
(1.300%) 8
15 تا 20 میلیون تومان
(0.487%) 3
20 تا 30 میلیون تومان
(10.40%) 64
بالای 30 میلیون تومان

تعداد شرکت کنندگان : 615