بیشترین میزان درآمد شما در یک ماه در صنعت بازاریابی شبکه ای حدودا چقدر بوده است؟(صداقت)
(36.87%) 260
0-200 هزار تومان
(13.04%) 92
200-400 هزار تومان
(8.652%) 61
400-800 هزار تومان
(6.382%) 45
یک میلیون تومان
(6.950%) 49
یک تا 2 میلیون تومان
(5.390%) 38
2 تا 3 میلیون تومان
(4.255%) 30
3 تا پنج میلیون تومان
(2.553%) 18
5 تا هشت میلیون تومان
(2.978%) 21
هشت تا 10 میلیون تومان
(0.851%) 6
10 تا 15 میلیون تومان
(1.134%) 8
15 تا 20 میلیون تومان
(0.851%) 6
20 تا 30 میلیون تومان
(10.07%) 71
بالای 30 میلیون تومان

تعداد شرکت کنندگان : 705