بیشترین میزان درآمد شما در یک ماه در صنعت بازاریابی شبکه ای حدودا چقدر بوده است؟(صداقت)
(39.23%) 237
0-200 هزار تومان
(13.74%) 83
200-400 هزار تومان
(7.781%) 47
400-800 هزار تومان
(6.788%) 41
یک میلیون تومان
(6.788%) 41
یک تا 2 میلیون تومان
(5.132%) 31
2 تا 3 میلیون تومان
(3.973%) 24
3 تا پنج میلیون تومان
(1.655%) 10
5 تا هشت میلیون تومان
(1.821%) 11
هشت تا 10 میلیون تومان
(0.827%) 5
10 تا 15 میلیون تومان
(1.324%) 8
15 تا 20 میلیون تومان
(0.496%) 3
20 تا 30 میلیون تومان
(10.43%) 63
بالای 30 میلیون تومان

تعداد شرکت کنندگان : 604