بیشترین میزان درآمد شما در یک ماه در صنعت بازاریابی شبکه ای حدودا چقدر بوده است؟(صداقت)
(39.52%) 232
0-200 هزار تومان
(13.45%) 79
200-400 هزار تومان
(7.836%) 46
400-800 هزار تومان
(6.643%) 39
یک میلیون تومان
(6.814%) 40
یک تا 2 میلیون تومان
(5.110%) 30
2 تا 3 میلیون تومان
(4.088%) 24
3 تا پنج میلیون تومان
(1.703%) 10
5 تا هشت میلیون تومان
(1.873%) 11
هشت تا 10 میلیون تومان
(0.851%) 5
10 تا 15 میلیون تومان
(1.362%) 8
15 تا 20 میلیون تومان
(0.511%) 3
20 تا 30 میلیون تومان
(10.22%) 60
بالای 30 میلیون تومان

تعداد شرکت کنندگان : 587