بیشترین میزان درآمد شما در یک ماه در صنعت بازاریابی شبکه ای حدودا چقدر بوده است؟(صداقت)
(39.62%) 231
0-200 هزار تومان
(13.37%) 78
200-400 هزار تومان
(7.890%) 46
400-800 هزار تومان
(6.689%) 39
یک میلیون تومان
(6.861%) 40
یک تا 2 میلیون تومان
(4.974%) 29
2 تا 3 میلیون تومان
(4.116%) 24
3 تا پنج میلیون تومان
(1.715%) 10
5 تا هشت میلیون تومان
(1.886%) 11
هشت تا 10 میلیون تومان
(0.857%) 5
10 تا 15 میلیون تومان
(1.372%) 8
15 تا 20 میلیون تومان
(0.514%) 3
20 تا 30 میلیون تومان
(10.12%) 59
بالای 30 میلیون تومان

تعداد شرکت کنندگان : 583