بیشترین میزان درآمد شما در یک ماه در صنعت بازاریابی شبکه ای حدودا چقدر بوده است؟(صداقت)
(36.05%) 274
0-200 هزار تومان
(12.76%) 97
200-400 هزار تومان
(8.552%) 65
400-800 هزار تومان
(6.710%) 51
یک میلیون تومان
(7.105%) 54
یک تا 2 میلیون تومان
(5.263%) 40
2 تا 3 میلیون تومان
(4.078%) 31
3 تا پنج میلیون تومان
(2.368%) 18
5 تا هشت میلیون تومان
(3.289%) 25
هشت تا 10 میلیون تومان
(1.184%) 9
10 تا 15 میلیون تومان
(1.184%) 9
15 تا 20 میلیون تومان
(1.052%) 8
20 تا 30 میلیون تومان
(10.39%) 79
بالای 30 میلیون تومان

تعداد شرکت کنندگان : 760